سعوديها به جان هم افتادند

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

مجمع عمومي فدراسيون فوتبال عربستان به خاطر ندادن حق پخش تلويزيوني به باشــگاهها رييس اين فدراســيون را تهديد به بركناري كرد. روزنامه الجزيره عربســتان از منابــع آگاه فاش كرد كه بحران عادل عزت، رييس جديد فدراســيون فوتبال اين كشور با باشگاهها به خاطر قراردادي كه با شــبكه امبيسي اسپورت بسته به اوج خود رسيده و مجمع عمومي او را تهديد به بركناري كرده است. رييس فدراســيون عربســتان در قرارداد جديدي كه با اين شــبكه تلويزيوني براي حق پخش ليگ برتر اين كشــور بسته تاكنون هيچ پولي را بابت حق پخش به باشــگاهها پرداخت نكرده اســت. عادل عزت، رييس فدراســيون عربســتان حتي قبول كرده كه در صورت اخال در قرارداد اين شــبكه خسارتي را به آنها پرداخت نكند و اين كوتاهي عزت، او را تهديد ميكند. مجمع عمومي آخرين فرصت را به او داده تا اين كوتاهي را حل كند در غير اين صورت او را از رياســت فدراسيون بركنار خواهند كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.