يادگار امام(ره) در اختيار گسترش

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

هنوز قطعيت پيدا نكرده اما بــه احتمال زياد اولين بازي گسترش فوالد در فصل هفدهم به ميزباني ورزشگاه يادگار امام(ره) تبريز برگزار خواهد شــد. در نخستين هفته ليگ برتر تيم گسترش فوالد ساعت ۱۲ روز جمعه ۶ مردادماه ميزبــان تيم تازهوارد پارسجنوبي جم خواهد بود. اين در حالي اســت كه كار نورپردازهاي ورزشگاه بنيان ديزل كه ورزشگاه اختصاصي گســترش فوالد است، هنوز به پايان نرســيده و همين موضوع احتمال برگــزاري اين بازي در ورزشگاه يادگار امام(ره) را پررنگتر كرده است. موضوعي كه سعيد فتاحي رييس كميته مسابقات سازمان ليگ هم درباره آن گفته: «ما از قبل اعام كرده بوديم كه مســابقات ليگ برتر بعد از اذان مغرب برگزار خواهد شد. حاال اگر دماي هواي تبريز ساعت ۰۳:۸۱ آن روز مناسب باشد، بازي در ورزشگاه بنيان ديزل برگزار خواهد شد. در غير اين صورت گسترش فوالد و پارسجنوبي بايد ساعت ۱۲ در ورزشگاه يادگار امام(ره) با هم ديدار كنند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.