عابديني و پاكدامن به مدال نرسيدند

مسابقات جهاني شمشيربازي اليپزيگ

Iran Varzeshi - - شکايت آندو و كاوه به كنفدراسيون فوتبال آسيا رسيد -

مســابقات شمشــیربازي قهرماني جهان در الیپزیگ آلمان با ناکامي دو شمشــیرباز ایراني به پایان رســید. در سومین روز از مســابقات شمشیربازي قهرمانــي جهان در الیپزیگ آلمــان مجتبي عابدیني که با توجــه به دارا بودن رنکینگ 8 دنیا مســتقیما به جدول ٤٦ نفره راه یافته بود، برابر پالتونو اوکرایني قرار گرفت و با نتیجه 15 بر 5 به برتري رســید و به جمع 32 نفر پایاني پیوست. وي در ادامه برابر دیمیتري دانیلنکو از روســیه قــرار گرفت و با نتیجه 15 بر ٤1 شکست خورد و از دور مسابقات کنار رفت. علي پاکدامن دیگر شمشیرباز ایراني درخشــش خوبي در این رقابتها داشــت اما در یک قدمي مدال متوقف شــد. پاکدامن سابریست خوش آتیه ایران و نفر 51 ردهبندی جهاني که رقابت خود از مرحله مقدماتي را آغاز کرده بود، پس از کسب ٤ پیروزي برابر نمایندگان ترکیه، گرجستان، عربســتان و تایلند و دو شکســت مقابل نمایندگان روماني و ژاپن توانست به جدول اصلي راه پیدا کند. پاکدامن ابتدا در جدول ٦۹ نفره با پیروزي مقتدرانه 15 بر 3 برابر شمشــیرباز سنگاپوري موفق شد به جدول ٤٦ نفر پایاني راه یابــد. او براي صعود به جمع 32 نفر پایانــي رو در روي برر انریکو، نفر ٤1رده بنــدی جهاني از ایتالیا قــرار گرفت و 15 بر 13 به پیروزي رســید. پاکدامن در مرحله یک شانزدهم نهایي به مصاف آلکسي یاکیمنکو، نفر ۹1 رده بندی جهاني از روســیه رفت و در پایان با ارائه نمایشي درخشان 15 بر ٤1 به پیروزي رسید و به جمع ٦1 شمشــیرباز برتر جهان راه یافت. علي پاکدامن در مرحله یک هشتم پایاني نیز باز هم به درخشــش خود در رقابتهاي جهاني ادامه داد و توانســت شمشیرباز آرژانتین، پاسکوال دي تیله را با اختالف و با نتیجه 15 بر 10 شکست دهد و به جمع 8 شمشیرباز برتر مسابقات جهاني راه یابد اما درخشش پاکدامن در مرحله یک چهارم و در آستانه کسب مدال متوقف ماند. در مرحله یک چهارم نهایي علي پاکدامن، تنها نماینده باقي مانده کشــورمان مقابل آنستت وینسنت از فرانســه قرار گرفت و در نهایت 15 بر 10 نتیجه را واگــذار کرد. پاکدامن که نمایش بســیار خوبي در این دوره داشــت، با برتري در این بازي ميتوانســت نخستین مدال مسابقات جهاني ایران در تاریخ شمشیربازي را کسب کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.