پيشنهاد ويژه تراكتور به عاليشاه

در تبريز بمان و از نيمفصل بازي كن

Iran Varzeshi - - شکايت آندو و كاوه به كنفدراسيون فوتبال آسيا رسيد -

امید عالیشــاه برخالف احمد نوراللهي هنوز چند ماهي از ســربازياش باقي مانده و باید در تیمهاي نظامي حضور داشته باشد. با توجه به محرومیت تراکتور از نقل و انتقاالت شنیده ميشد او بین فجرسپاسي و ملوان لیگ یکي باید یک انتخاب داشــته باشد اما عالیشاه هر دوي این پیشنهادها را رد کرده و حتي در اردوي تهران تراکتورســازي همراه با دیگر بازیکنان تمرین کرده تا شــاید راهي براي فرار از حضور در لیگ یــک پیدا کند. گویا تراکتوريها هم توانستهاند شــرایط را براي حضور امید در این تیم فراهم کنند. مدیران باشــگاه تبریزي به عالیشــاه پیشــنهاد تازهاي دادهاند و خواهان حضور این بازیکن در تبریز هستند. عالیشاه ميتواند با تمدید قراردادش نیمفصل اول را همراه با گلمحمدي و شاگردانش تمرین کند و از شروع نیمفصل دوم و رفع محرومیت تراکتورســازي وارد فهرست تبریزيها شود. این براي عالیشاه هم پیشنهادي قابل قبول خواهد بود تا از چنگ لیگ یک رها شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.