منشا از آخر هفته شروع ميكند

بعد از پايان دوره نقاهت جراحي

Iran Varzeshi - - شکايت آندو و كاوه به كنفدراسيون فوتبال آسيا رسيد -

گادوین منشا مهاجم نیجریهاي پرســپولیس به زودي تمریناتش را آغاز خواهد کرد. منشــا که روز چهارشــنبه هفته گذشته مجبور شد به خاطر مشکل عفونياش جراحي شود از اواسط هفته آینده تمرینات سبک خود را آغاز خواهد کرد. منشا بعد از عمل جراحي لیزري که روي او انجام شــد حداقل باید 5 روز اســتراحت کند و بعد از آن کم کم نرم دویدن را آغاز خواهد کرد. احتمال اینکه منشــا تا قبل از هفته چهارم بتواند براي پرسپولیس به میدان برود، خیلي کم است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.