سلطانيفر: با مدارس غيرقانوني فوتبال برخورد ميشود

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مسعود سلطانيفر در جلسه هيات رييسه فدراسيون فوتبال از اين رشته ورزشي بهعنوان ابزاري قدرتمند جهت ايجاد شادي و نشاط مردم ياد كرده و ميگويد: «فوتبال آنچنان قدرت دارد كه با پيروزيهاي بزرگ و راهيابي تيم ملي به جامجهاني موجب شــور و شــعف مردم ميشود. به همين دليل بايد با تمام توان و بهكارگيري تمام ظرفيتها و نيروها شــرايط را براي توسعه و موفقيت فوتبال و ورزش كشــور به وجود آورد.» سلطانيفر آرامش و ثبات را عامل توسعه و پيشرفت در عرصههاي مختلف عنوان كرده و معتقد است: «از همان زمان كه مسووليتم در اين وزارتخانه آغاز شــد تالش و تدبير خود را براي ايجاد آرامش به كار بســتم كه اين مهم در فدراسيونها هم بايد مــد نظر قرار گيرد. عملكــرد كميتههاي انضباطي، استيناف و اخالق فدراسيون فوتبال خــوب بــوده و وزارت ورزش و جوانــان از هر اقدامي كه بــه منظور اصالح و همچنين ايجاد نظــم و انضباط و صيانت از ارزشهاي اخالقي، اســالمي و حاكميت قانون ميشــود حمايت ميكند.»

او همچنيــن بــا تاكيد بــر مقابله جدي فدراســيون با ناهنجاريها در اين رشــته ميگويد: «با مدارس فوتبالي كه داراي مجوز قانوني نيســتند به دليل اهميت فضاي خوب، سالم و بانشاط در اين رشته بايد برخورد قانوني صورت گيرد.»

مهدي اميني، محمد ســلطانيمهر، اميد نورافكن، مهدي قائدي و عارف آغاســي را در اختيار نداشــت اما قرقيزســتان را جلوي چشــمان 3 هزار هوادارش شكســت داد تا نشــان بدهد براي صدرنشــيني در گروه عزم خود را جزم كرده اســت. ايران حاال يك بازي پيش رو دارد، مقابل عمان كه اگر ســه امتياز اين بازي را كســب كند با اقتدار به مرحله نهايي مســابقات پا ميگذارد. هر چند امكانات كشــور ميزبان شــرايط برگزاری مســابقات در سطح ستارههای آينده فوتبال ايران نيســت اما آنها يك 90 دقيقه ديگر بايد بيشكك و دشــواریهايش را تحمل كنند. نظير مجيد حسيني، مهدي قائدي وعارف آغاسي كه حضورشان ميتوانست دست پيرواني را براي انتخاب تركيب اصلي باز كند.

در غياب ايــن بازيكنان، پيرواني مجبور شــد دســت به تغيير پســت چند بازيكن بزند. بهعنوان نمونه ســينا خادم پور، هافبك دفاعي نفت تهران به مركز خط دفاع منتقل شــد تا جاي مجيد حسيني و عارف آغاســي را پر كند. مهــدي اميني هم درون دروازه غايب بود و همين باعث شــد تا نيما ميرزازاد با پيراهن شماره 12 در تركيب اصلي قرار بگيرد.

سينا مريدي، دفاع چپ فوالد خوزستان هم اين بار به مركز خط هافبك رفت تا در اين پســت بازي كند. او جانشــين محمد سلطاني مهر شد كه قبل از بازي مسموم شده بود و نميتوانست در تركيب ايران به ميدان برود. همه اينها اما باعث نشــد ايران مقابل قرقيزســتان دست و پا بسته باشــد. هر چند رومن لوچنكو در دقيقه 11 توانست دروازه ايران را باز كند اما شــاگردان پيرواني خيلي زود به بازي برگشتند و توانســتند گل خورده را جبران كنند. رضا شــكاري كه بهترين گلزن ايــران در جام جهاني جوانان بود، در دقيقه 14 گل تســاوي را به ثمر رساند تا سكوت، ورزشــگاه عمرزاكف را فرا بگيرد. پــس از اين گل، ايران نبض بــازي را در اختيار گرفت و موقعيتهاي خطرناكي روي دروازه قرقيزستان خلق كرد اما توپ راهي به دروازه ميزبان پيدا نكرد. دقيقه 42 اما گل برتري ايران به ثمر رسيد. علي قليزاده، هافبك چپ پاي سايپا توانســت دروازه قرقيزستان را به زيبايي باز كند. قليزاده كه يكــي از بهترين بازيكنان ايران در اين بازي بود موفق شــد نام خود را بهعنوان يكي از گلزنهــاي اين بازي ثبت كند. قرقيزها اين گل را بر نتابيدند چون دو دقيقه بعد عســگربيك ساليف با دريافت دومين كارت زرد خود اخراج شــد تا ميزبان 10 نفــره به بازي ادامه بدهد. قرقيزســتان در نيمه دوم تــالش كرد تــا گل خورده را جبــران كند اما حمالت اين تيم شدت نداشت و البته بازيكنان ايران نيز كم اشتباه ظاهر شــدند تا بازي در نهايت با برد ارزشمند شــاگردان پيرواني به پايان برسد. ايران با اين برد اميدوار شــد تا بتوانــد پس از غلبه بر عمان عنوان نخست گروه را به خود اختصاص بدهد. پیروزیمقابلمیزبان،خطونشانبرایعمان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.