كفاشيان: ايرانيها جاي برزيليها را در تيمهاي آسيايي گرفتند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

علي كفاشــيان در مورد آخرين وضعيت برگزاري فوتســال جام قهرماني باشــگاههاي آســيا در ويتنام اينطور حــرف ميزند: «اين هشــتمين دوره جام باشگاههاست كه در حال برگزاري اســت. اين جام 8 سال پيش قرار بود با 01كشــور برگزار شــود اما 9 كشور حضور پيدا كردند و امسال با توجه به درخواستهاي زيادي كه در آسيا وجود داشت در حال حاضر اين مســابقات به 14 تيــم افزايش يافته و در حال برگزاري است. همانطور كه ميدانيد تمام كشورها در اين مسابقات براي قهرماني آمدهاند و نه براي رفع تكليــف و با برنامهريزي كاملي وارد اين مســابقات شدند و ســطح مسابقات بســيار باال است و به شــكلي است كه AFC تصميم گرفته باشــگاهها را به سمت حرفهاي شــدن ســوق داده و اين از اهميت فوتســال است.» رييس كميته فوتسال آسيا حرفهايش را اينطور ادامه ميدهد: «در ســالهاي قبل به دليــل اينكه متقاضي كم بــود AFC به اين مســابقات اهميت نميداد امــا االن ميبينيم كه فوتســال عالقهمندان زيادي را توانسته در كشــورها جذب كند. مثال در جوانان ما شاهد حضور 21 كشور بوديم و در جام باشگاهها روز به روز درخواســتها بيشتر ميشود و اين بود كه AFC بودجه بســيار قوي براي فوتســال پيشبيني كرده اســت و اين بودجه نسبت به چند ســال قبل حدود 4 برابر شده و اميدوارم ما هم بتوانيم با هميــن روند ادامه دهيم چه در آســيا و چه در ايران قدمهاي خوبي براي توســعه فوتســال برداريم.» او در مورد اينكه اكثــر بازيكنــان و مربيان مدعي هســتند كه جــام باشــگاهها از كيفيت بهتري نســبت به جام ملتها برخوردار اســت و اين به دليل آن است كه در جام باشــگاهها تيمها ميتوانند از بازيكنان خارجي اســتفاده كنند، معتقد است: «اين موضوع درســت است. باشــگاهها انگيزه خوبــي دارند و خوب در حال ســرمايهگذاري هســتند و خود AFC به اين نتيجه رســيده كه حامی مالی براي باشــگاهها در نظر بگيرد كه هم ميتواند تبليغات و هم درآمدزايي براي باشگاهها باشد. AFC دوست دارد باشگاهها به سمت حرفهاي شدن پيش بروند. امروز شاهد آن هستيم كه هيچ محدوديتي براي باشگاهها از نظر جذب بازيكنــان خارجي وجود ندارد و از همه مهمتر خوشــحال هستيم كه قبال اكثر تيمها از بازيكنان برزيلي استفاده ميكردند اما امروز شاهد هستيم كه اكثر بازيكنان خارجي تيمها ايراني هستند و باعث خوشحالي و افتخار هر ايراني اســت.» رييس ســابق فدراسيون فوتبال در ادامه ميگويد: «نكته جالبي كه در كشورها اتفاق افتاده اينكه اكثر اين كشورها در حال برگزاري ليگ در كشورشــان هستند. ما حدود 10 ليگ در كشورهاي آسيايي در حال حاضر داريم و كشــورها به اين نتيجه رسيدند كه به صورت تك تيمي نميتوانند در فوتسال پيشرفت كنند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.