التزيو نا اميد از خريد سردار

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

در حالي كه طي چند روز گذشته رســانههاي ايتاليا از پافشــاري التزيو براي خريد سردار آزمون، مهاجم ايراني روبيــن كازان خبر ميدادند، ســايت خبري باشگاه التزيو اعالم كرد كه باشــگاه روبين كازان قصد فروش سردار را تا يك سال آينده ندارد. سايت خبري باشگاه التزيو خبر داد: « مذاكرات نهايي ميان التزيو با ســردار آزمون انجام شد و در نهايت قرار شد كه آزمون فصل پيش رو بــراي روبين كازان بازي كند.»

آزمون قرار بود جانشين كيتا بالده، مهاجم ســنگالي التزيــو شــود ولــي بنا به گزارشها باشگاه روبين كازان سرنوشت سردار را مشخص و عنوان كــرد كه بازار نقل و انتقاالت را بسته است. باشگاه روســي حداقل قصد ندارد تا يك ســال آينده آزمون را بفروشد. روبين كازان منتظر پيشنهادهاي ديگر در فصل پيش رو است تا بررسي كند. التزيو حاضر است 15 ميليون يورو براي اين مهاجم ايراني بپــردازد. ســايت ايتاليايي «كالچو مركاتو» گزارش داد، التزيو پس از اينكه شــرايط براي به خدمت گرفتن سردار آزمون برايش دشوار شد، حاال به سراغ وينســنت يانسن، مهاجم 23 ساله تاتنهام رفته اســت. اين مهاجم هلندي ســابقه بازي در كنار عليرضا جهانبخشدر آلكماررا دارد و تابســتان گذشته بود كه از اين تيم هلندي جدا شد و به تاتنهام پيوســت. التزيو به دنبال اين است كه يانسن را به طور قرضي از تاتنهام با قابليت خريــد در ازاي 14 يا 15 ميليون يــورو به خدمت بگيرد. يانســن فصل گذشته در 35 بــازي از رقابتهاي مختلف براي تاتنهام به ميدان رفت و 6 گل هم براي اين تيم انگليسي به ثمر رساند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.