چرخشعجيبترابي:مديونسايپاهستم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مهدي ترابي را هرگز اينقدر ناراحت نديده بوديم. او پس از تمديد مالي قرارداد با ســايپا صحبتهايي جنجالي انجام داد اما به نظر ميرســد حاال كمي آرام شده اســت: «من دوســت ندارم زياد صحبت كنــم. در چند روز اخير هم درگير برخي از مشكالت شخصي بودم و تمركز كافي بــراي صحبت كردن نداشــتم. براي من آرامش سايپا و خودم بسيار مهم است و دوست ندارم اتفاقي بيفتد كه اين آرامش به هم بخورد. در اين ســالها نشان دادم كه اهل صحبت و رفتارهاي حاشــيهاي نيســتم. در يكي دو هفته اخير شــرايط خاصي داشــتم و پيگير برخي مشكالت شــخصي بودم كه تا حدودي روي ذهن من تاثير گذاشــته بود. براي من فوتبال از هر چيز مهمتر است و امسال مطمئن باشيد براي موفقيت سايپا و خودم بيشتر از سالهاي گذشته تالش خواهم كرد.» ترابي از اين رو به آن رو شــده. مشخص نيست پشت پرده چه اتفاقهايي رخ داد. پول او را دادهاند يــا تهديدش كردهاند؟ او ميگويد: «سايپا باشگاهي است كه در آن رشد كردم و پيشــرفت فوتباليام را مديون اين تيم هستم. مسووالن باشگاه و كادر فني هم برايم قابل احترام هستند و اميدوارم بــا عملكرد خوبي كه همه ما خواهيم داشت، يك فصل موفقيتآميز را براي سايپا رقم بزنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.