تساوي المپياكوس در حضور يک نيمهای انصاریفرد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

المپياكوس در حضور يك نيمهاي مهاجم ايراني خود با آستراس تريپولي مســاوي كــرد. در ادامــه ديدارهــاي تداركاتي پيش فصــل تيمهاي اروپايي تيــم المپياكوس در ورزشــگاه خانگي كارايســكاكيس و در حالــي كه كريم انصاريفرد را روي نيمكت داشت مقابل آستراس تريپولي قرار گرفت. نيمه اول اين ديدار بــا گل دقيقه 28 ميكالياس مانياس يك بر صفر به ســود آستراس تريپولي خاتمه يافــت اما در نيمه دوم مهدي كاركال گونالز، بازيكن فصل قبل گرانــادا و خريد جديــد المپياكوس در دقيقه 55 گلزني كرد تا اين مســابقه با نتيجه يك بر يك تمام شود. انصاريفرد از ابتداي نيمه دوم براي المپياكوس به ميدان رفــت و جايگزين امانوئل امنيكه نيجريهاي شد. در خصوص انصاري فرد و ادامــه حضورش در ايــن تيم يوناني گمانه زنيهاي فراواني وجود داشت كه با حضور در اين ديدار به نظر ميرســد اين گمانه زنيها پايان يابد. انصاري فرد خود را براي حضور در جام جهاني آماده ميكند و او به خوبي ميداند براي بودن در جام جهانــي بايد بهترين عملكرد را در المپياكوس داشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.