سروش باالخره به قطر رفت

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ســروش رفيعي كه بعد از امضــاي قرارداد با باشــگاه الخور قطر بــراي اســتراحت و همچنين دريافــت مجوزهــاي الزم براي خروج از كشــور و جدايي از پرســپوليس در ايران به سر ميبرد ديروز به دوحه رفت. رفيعي كه بيشــتر تعطيالت خود را در شيراز سپري كرده بود، به قطر رفت تا يك فصل را بــراي الخور بازي كند. الخور قطر تمرينات پيش فصــل را آغاز كرده و رفيعي نيز به جمع نفرات اين تيم اضافه شــده تا براي نخستين فصل حضور در ليگي جز ايران آماده شود. برنامه بازی های مقدماتي جام جهاني پنجشنبه 96/6/9 كره جنوبي............................................................................ ايران، ساعت: 16:30 چين ...................................................................................... ازبكستان، ساعت: 14 سوريه ........................................................... قطر، ساعت: 14

سهشنبه 96/6/14 ايران ...................................................... سوريه، ساعت: 20:45 قطر ................................................................................................ چين، ساعت: 14 ازبكستان ................................................ كره جنوبي، ساعت: 14 برنامه

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.