امروز تقابل محمدی و عزتاللهی در هفته دوم ليگ روسيه

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تيم فوتبال گروژني روسيه پس از برگزاري اولين بــازي فصل جديد ليگ برتر اين كشــور با جريمه نقدي مواجه شــد. اين تيم در حضــور 90 دقيقهاي ميالد محمــدي، مليپــوش ايراني در بازي هفته اول فصــل جديد ليگ برتر روســيه ميزبان آمكار بود كه با يك گل به پيروزي رسيد.

در ايــن ميان كميتــه انضباطي فدراســيون فوتبال روســيه، اين تيم را به خاطر اســتفاده هوادارانش از بلندگو جهت تشــويق اين تيم با جريمه نقدي 10 هزار روبلي مواجه كرد.

گروژنــي در فصل گذشــته ليگ برتــر روســيه بارها به خاطر اســتفاده هوادارانــش از بلندگــو در ديدارهــاي خانگــي با جرايم نقدي مواجه شــد اما اين رويه در فصــل جديد اين رقابتها نيز ادامه پيدا كــرد. از موضوع جريمه كه بگذريم، نكته جالب برای ما ايرانیها جايی است كه ياران ميالد محمدي فردا يكشــنبه در بازي هفته دوم ليگ برتر روسيه ميهمان روستوف هستند. تيمي كه سعيد عزتاللهي، مليپوش ايراني را در اختيار دارد. ميالد محمدي مليپوش كشورمان روزهاي موفقي را در اين تيم روســي ســپري ميكند و امســال نيز توانست با جلب نظر مسووالن اين تيم، در ليگ برتر روسيه و در تركيب گروژني به ميدان برود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.