كیروش از آلمانها برای انتخاب كمپ الگو میگيرد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

كارلوس كيروش دســتيارانش را به روسيه اعزام كرده تا بهترين امكانات هتل و اردويي را براي تيم ملي پيدا كنند. راهيابي زودهنگام به يك دوره مسابقات جام جهاني ميتواند از جهاتي سودمند باشــد. بهعنــوان نمونه مســووالن تيم ميتوانند راحتتــر به فكر انتخاب هتل و امكانات جانبي به همراه كمپ تمريني مناسب باشــند. گفته ميشود تيم ملي كشورمان به همراه سرمربي پرتغالياش هم اكنون در جستوجوي محل استقرار مناسب و كمپ براي جام جهاني روسيه است. يك رســانه آلماني عنوان ميكند كه ســرمربي تيم ايران، دستيارانش را به روســيه فرســتاده تا جاي مناسب را شناسايي و اعالم كنند. بعد از آنكه تيم ملي آلمان در جام جهاني 2014 برزيل اقدام به برپايي بهترين امكانات اردويي و اقامتي كرد، اهميت بحث محل اقامت تيمهــا در جام جهاني، بيــش از پيش معلوم شد. حتي بعد از دستيابي به مقام قهرمانــي، اقدام مهــم ژرمنها بهعنوان يكي از عوامل سرنوشتساز در فتح جام عنوان شد. براســاس گزارش اين رسانه آلماني، دســتياران كيروش در نهايت آرامش، ميتوانند تمام موارد مناســب را از نزديك و بدون فشــار خاصي، مورد بررســي قرارداده و در نهايت گزينههاي مناســب را به وي جهت انتخاب نهايي اعالم كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.