اعالم برنامه بازيهاي تداركاتي بعد از قرعهكشی

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

محمدرضا ســاكت سرپرست دبيركل فدراسيون فوتبال در مورد شرايط تيم ملي اينطور حــرف ميزند: «تيم ملــي فوتبال ايران براي حضــور پرقدرت در جام جهاني روســيه 85 روز اردو در 7 مرحله را سپري خواهد كــرد. پيشبينی بــازی با تيمهای مطرح اروپايی را دادهايم.»

ساكت با بيان اهميت نحوه آمادهسازي تيــم ملي فوتبال ايــران ميگويد: «پس از آنكه آذرماه قرعهكشــي جام جهاني انجام شود بهتناسب حريفان خود، براي بازيهاي تداركاتي برنامهريزي خواهيم كرد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.