آرسنال‌نه،‌شبيه‌خودشان‌شدند

در حالي كه به نظر ميرسيد خبري از البسه جديد پرسپوليس نيست و مراسمي هم براي رونمايي در كار نخواهد بود توليد كننده اسپانيايي لباسهاي اين باشگاه و دفترش در تهران از آنچه قرار است پرسپوليسيها در فصل جديد استفاده كنند رونمايي كرد. در باشگاههاي بزرگ فوتبال دنيا

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

سهشــنبه شــب خبر رونمايــي از لباسها در ســايتهاي خبري پيچيد و گفته شــد ساعت 9:30 چهارشــنبه از البسه جديد پرســپوليس در فروشگاه مركزي خوما رونمايي خواهد شــد. اتفاقا سر ساعت عدهاي از هواداران پرســپوليس از ســر كنجكاوي و عالقه به محل مراجعه كردند اما چيزي كه ديده شد اصال شــبيه مراسم رونمايي رسمي باشگاهها نبود. در اين به ظاهر مراســم عليرضا بيرانوند، وحيد اميري و محمد انصاري به همراه تركاشوند، مجري حامي مالي باشــگاه و يكي از اعضاي تداركات حضور داشتند اما بازيكنان البســه را به تن نكردند و خبري از اســتيج و مراســم رونمايي نبود چرا كه قبل از اين بازيكنان لباسها را پرو كرده و عكسها ثبت شده بود.

به نظــر ميرســد بازيكنان پرســپوليس قبل از رفتــن به اوكراين البســه جديد را بــه تن كرده و عكسهاي نســبتا ويــژهاي از آنها گرفته شــده چرا كــه صادق محرمي هــم در عكسها ديده ميشــد. عكسهايي كه بازيكنان در گروههاي ســه چهار نفره با پوشــيدن طــرح اول و دوم لباسهــا ثبت كرده و ظاهرا حامي مالــي تا زمان رونمايي براي هواداران از اين عكسها رونمايي نكرده بود! به هر حال مراســم صبح پنجشــنبه برخالف تصور عموم مراسمي جهت رونمايــي براي هواداران بود چرا كه بازيكنان البســه را به تن نكردند و تنها با نشــان دادن لباسها جلوي دوربين از هواداران خواســتند با تهيه لباس اصلي از باشگاهشــان حمايت كنند. جــدا از اين كوتاهيها و تكرار اتفاقات تاســف برانگيز كه حاال در باشگاههاي بزرگ فوتبال ايران هم كليشــهاي شــده طرح لباس اول پرســپوليس تا حدود زيادي مورد توجه هواداران اين تيم قرار گرفت. طرحي شبيه به آنچه پرسپوليس قدرتمنــد دهه 50 و 60 به تن ميكرد و البته نه يقه داشــت نه اين همه حامي مالــي و آرم و عالمت. با ســرك كشــيدن به كامنتهاي هــواداران ميتوان رضايت نســبي از اين طرح را به وضوح ديد. هواداراني كه ميگويند لباسهاي تيم شــان شبيه آرسنال شده اما هواداران قديميتر بيشــتر به اين خاطر خوشحالند كه اين لباسها بيشتر شــبيه به پيراهنهاي قديمي و خاطره انگيز پرســپوليس اســت. ويژگي اين پيراهنها ثبت ستاره روي لوگو به نشانه دهمين قهرماني در ليگ و البته شــش خط عمودي به نشــانه همان 6 معروف سرخ هاست. اين مساله در پيراهنهاي دوم كه يكدست ســفيد است هم ديده ميشود اما ســاده بودن بيش از حد اين طرح چندان به مذاق هــواداران خوش نيامده است. البته قرار اســت پرسپوليسيها براي شهرآورد و بازيهــاي ليگ قهرمانان طرح متفاوتي به تن كنند كه در باشگاههاي بزرگ اروپايي چندان مرسوم نيست.

روي پيراهن سابليميشــن جنس پارچه پلي استر انترالك است كه داراي منافذ ميكرومش براي عبور هوا و انتقال عرق بدن به ســطح بيروني پيراهن و در نتيجه باعث عبور هوا و خشك شــدن سريع پيراهن ميشود كه همان تكنولوژي «دراي مكس» شركت خوما است.

كنارههــا مش كه به عبــور و گردش هوا دور بدن بازيكن و خشــك نگه داشــتن بدن بازيكــن به هنگام ورزش كمــك ميكنــد، يقــه هفــت و دور يقه دوبل شــده، لب آستينها دوبله شــده به رنگ قرمز و نهايتا وزن بسيارســبك پيراهن كه فقط 07۱ گرم اســت و به ســرعت بازيكنان كمك ميكند. شــورت از جنس پلي اســتر اينترالك با همان تكنولوژي پيراهن و كنار شورت هم پارچه مش استفاده شده است. لوگوي خوما بخشــي از چاپ سابليميشــن روي پيراهــن و لوگوي پرســپوليس از جنس «وون فلوك» كه با پرس حرارتي روی پيراهن قرار ميگيرد. پيراهن جديد پرســپوليس 99۱ هــزار تومان قيمت دارد و با توجه به قدرت خريد غالب هواداران كه نميتوانند براي يك پيراهن ورزشــي ايــن مبلغ را بپردازند از همين امروز بايد شــاهد توليد نمونههاي قالبي آن در بازار لوازم ورزشي باشيم هر چند نماينده توليد كننــده اين لباسها قصد دارد به صورت حقوقي مقابل اين مساله ايســتادگي كند كه بايد ديد چقدر موفق خواهد بود.

با سرك كشيدن به كامنتهاي هواداران ميتوان رضايت نسبي از اين طرح را به وضوح ديد. هواداراني كه ميگويند لباسهاي تيم شان شبيه آرسنال شده اما هواداران قديميتر بيشتر به اين خاطر خوشحالند كه اين لباسها بيشتر شبيه به پيراهنهاي قديمي و خاطره انگيز پرسپوليس است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.