باكدامبرانكوطرفهستيم؟!

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی - وصال روحاني ‪Vesal Rohani‬

صرفنظــر از نتيجهای كه در ديدار شــب گذشته سوپر جام باشــگاههای كشور به دست آمد، تيم پرســپوليس با دنيايی اميد و در عين حال با در بر داشــتن برخــی ترديدهای جدی فصــل تــازه فوتبال باشــگاههای كشــور را از پنجشنبه اين هفته آغاز خواهد كرد.

ديدار ديشب پرسپوليس با نفت فقط فرجام يكی از 5 جامی را كه سرخهای تهرانی در فصل ۱396-97 پيش رو داشــته و دارند، مشــخص كرد. آنها بايد يك بار ديگر در ليگ و جام حذفی ايران شــركت كنند، تكليف حضورشان در ادامه فصل 20۱7 ليگ قهرمانان آسيا را روشن كنند و هر چند سرنوشت نهايی دوره بعدی )20۱8( اين ليگ كه از اسفند 96 شروع و آبان 97 تمام میشود به فصل ۱396-97 وصلت نمیدهد و به فصل ۱397-98 بسط میيابد اما نحوه حضور و نتايــج حاصله قرمزهــا در همين فصل پيش رو مشــخص خواهد كرد كه آنها در آن مســابقات كارهای خواهند شد يا نه.

دردسرهای بازی صوری

ابزار و ادوات پرســپوليس برای چهار جام بعدی پيش روی اين تيم چيســت؟ جلســات تمرينی ابتدای فصل در تهران، ســپس 2۱ روز اردو زدن در اوكرايــن و انجام 3 بازی تداركاتی در آنجا و در نهايت بازگشــت به تهران و از سر گيری تمرينات در پايتخت، تشــكيلدهنده ايام «پيش فصل» برای قرمزهای تهرانی بوده است.

البتــه در يك مــاه اخير كــه بحث دربی دوســتانه تهران و برگزاری ايــن ديدار صوری و تبليغاتــی در آلمــان قوت گرفت، بخشــی از حواسها به شكلی بیثمر معطوف به آن مسابقه خيالی شــد ولی اگر اين وجه منفــی را ناديده بگيريــم قرمزها با انجام فزونتر از 60 جلســه تمرينی سبك و ســنگين از اواخر خردادماه به اين ســو هر كاری را كه برای تقويت خود الزم بوده، انجام دادهاند.

ديدار ديشــب برابر نفت بــه عنوان اولين مســابقه رســمی فصــل جديــد، چشــمهای پرسپوليس و هوادارانش را بيش از پيش به روی حقايق گشود اما قسمت اصلی كار قرمزها چيزی است كه بعد از اين انجام خواهند داد.

دنيای بسيار سخت مربيگری

برانكو در نشســت خبری مســابقه ديشب قرمزهــا برابر نفت ضمــن خوشــامدگويی به شاگرد اسبقش علی كريمی برای ورود به دنيای مربيگری، به وی هشــدار داد كه بداند و متوجه باشد اين دنيا به كلی متفاوت با جهان بازيگری اســت و برای سختیهای كمرشــكن آن آماده باشد.

از قضــا بخشــی عمــده از اين مســائل طاقتفرســا در فصل تازه در انتظار خود برانكو هم هســت. او نيك میداند كه تيمش به عنوان فاتح مطلق فصل گذشــته ليگ برتر ايران و تنها تيم ايرانــی راه يافته به مرحله يكچهارم نهايی ليــگ قهرمانان آســيا هدف اصلی هــر يك از تيمهای ديگر كشورمان خواهد بود.

وقتــی برانكــو میگويد تيمهــای رقيب پرسپوليس با ســرعت 200 كيلومتر در ساعت مقابل آنها میدوند يعنی میداند كه كار تيمش در فصل تازه آغاز شده چقدر سخت است. بازی ديشــب و جامی كه در پايان آن توزيع شد، نما و ماكت و نشــانهای از كل فصل جديد اســت و بيــش از هر زمانی و فزونتــر از هر فرد ديگری در اردوی قرمزها اين ايوانكوويچ اســت كه بايد سرنوشــت ســرخها را در روزهای سخت فصل ۱396-97 رقم بزند.

بيرانونــد، حســينی، انصــاری، محرمی، ماهينــی، ربيعخــواه، كاميابینيــا، احمدزاده، مســلمان، اميری، عليزاده، طارمی و تازهواردانی ماننــد خليلزاده، مصلح، نعمتی و منشــا البته ســهم مهمی در رقم زدن مســاله فوق و تعيين سرنوشت قرمزها دارند اما تا برانكو دوباره همان برانكويی نباشــد كه میشناســيم و فن عبور از تنگناها را به كار نگيرد و مسائل مختلف را برای شاگردانش توجيه نكند، شانس قرمزها برای فتح جامهای بعدی و چهار عنوانی كه به ســوی آنها چشمك میزند، به طرز قابل مالحظهای كاهش خواهد يافت. در هوشياری برانكو شكی نيست و در غير اين صورت نمیتوانست يك تيم به شدت تضعيف شده را به تيم برتر دو سال اخير فوتبال كشــورمان تبديل و يك عنوان نايب قهرمانی و ســپس يك مقام قهرمانی و در ليگ را تصاحب كند.

مرد دو چهره!

اما ايوانكوويچ در ايــن مدت با دو چهره و حالت جلوه كرده اســت. يكی مردی اســت كه هر چه به او گفته شــد به جای سوشا مكانی از دروازهبان مطمئنتری در ليگ پانزدهم استفاده كند، به گوشــش نرفت و چوب آن را بد جوری خــورد و مقام قهرمانی اين مســابقات را كه در مشــتش بود، دو دستی به اســتقالل خوزستان تقديم كرد.

برانكوی دوم، برانكويی اســت كه در اكثر اوقات طی فصل گذشته ديديم. مردی كه تسليم «ادا»های رامين رضاييان نشد و به قيمت حفظ نظم تشــكيالتی تيمش چنان بــا او رفتار كرد كه در نهايــت منجر به كوچ وی بــه تيمی در خارج از كشــور (بلژيك) شد و مردی كه وقتی بحث و احتمال تشــكيل خط دفاعی تازه برای قرمزها پيش آمد، حاضر شــد در ريســكیترين كار ســالهای اخيرش محمد انصاری متخصص در دفاع چپ را به دفاع وســط ببرد و محســن ربيعخــواه را دفاع چپ فيكــس تيم كند و البد میدانيد كه ثمرات اين تغيير به حدی رسيد كه انصاری در پســت تازهاش به اردوهای تيم ملی هم دعوت شــد و از ربيعخــواه هم يك مدافع چپ خوب ساخته شد و پرسپوليس كمترين گل خورده را در ليگ داشت.

واقعيت يا سراب؟

ايوانكوويچ توانســت به احمدزاده، اميری و مسلمان هم انگيزههای فوقالعادهای بدهد و نفر آخر (مسلمان) شايد فراتر از طارمی ستاره ليگ شــانزدهم بوده باشد. با اين اوصاف اين نكته كه ما با كدام وجــوه از كارهای برانكو مواجهيم در ترسيم سرنوشت پرســپوليس بيشترين سهم را دارد.

يك برانكوی فكــور كاری خواهد كرد كه حتی غيبت سروش رفيعی در مركز خط ميانی پرسپوليس حس نشود اما يك ايوانكوويچ بيش از حد خوشبين پرســپوليس را به سوی سرابی مثــل وقايع هفتههای پايانی ليگ در فصل -95 ۴93۱ سوق خواهد داد.

قدری صبر به مــا خواهد گفت ايوانكوويچ كروات و دســتياران هموطنش چــه چيزهايی برای گفتن در اين فصل بسيار سختتر از فصل گذشــته دارند و با كداميك از صور و شكلهای مختلف اين مربی متين مواجه هستيم.

او هوشيار است اما...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.