برانكو: سرمربيگري تيم ملی روسيه؟ مايل به صحبت نيستم

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

برانكو ايوانكوويچ روز پنجشــنبه در نشست خبري قبل از بازي با نفت جدا از اين مســابقه و مســائل مربوط به آن درباره نكات ديگري هم حرف زد:

شما شايان مصلح را بهعنوان مدافع چپ گرفتيد اما در يك بازي او را در دفاع وسط بازي داديد؟

من او را بهعنوان دفاع چپ به تيم آوردم و پست اولش دفاع چپ اســت اما طبق فلسفه خودم بازيكنان را طوري آماده ميكنم كه حداقل بتوانند در 2 پست بازي كنند. او نياز به زمان دارد تا بتواند با تيم تطبيق پيدا كند اما مصلح قطعا بازيكني است كه خيلي به درد من ميخورد.

در روزهاي اخير براي پرسپوليس حاشيههاي مختلفي مثل برگزار شدن يا نشدن شــهرآورد آلمان و بحث تغيير مديريت باشگاه ايجاد شــده. اين حاشيهها روي كار شــما تاثير منفي نميگذارد؟

بحثهايي كه كرديد بينظميهايــي را تا حدي ايجاد كرد و در برنامه ما تغييراتي به وجود آورد مثل برگزاري شــهرآورد ...و اما به طور كلــي برنامه كاري و هدفمان تا به حال تغيير چنداني نداشــته هرچند دوســت داشتيم بازيهاي دوستانه بيشتري داشــته باشيم كه امكانش فراهــم نبود. بحث تغيير مديريت هم هميشــه هــر از چندگاهي پيش ميآيد اما شــدت و ضعفش كمتر و بيشتر اســت، اين بحث ميتواند تا حدي در تيم تاثيرگذار باشــد زيرا نامعلومي تكليف در باشــگاه و اينكه آيا تغييري انجام ميشــود يا خير صحبتهايي است كه مطرح ميشود، بازيكنــان هم با خود طاهــري صحبت ميكنند اما بــه طور كلي هيچ تاثيري تا به حال نداشــتهايم و بازيكنان سرشــان به كارشان است. اين بحثها بيشتر شايعه و صحبت در رسانههاست بخصوص وقتي كه اخبار و اطالعات كم ميشــود و ليگي برگزار نميشود اين صحبتها به ميان ميآيد. مهمترين مســاله اين اســت كه بازيكنان بــه طور حرفهاي كار ميكنند تا هرچه بهتر آماده شوند.

االهلي خودش را براي بازي با پرســپوليس به شدت تقويت كرده و همچنان در حال جذب بازيكنان جديد است.

واضح اســت بودجه عربستان يا باشــگاههاي قطر و امارات بسيار بيشتر از تيم ماســت. در العين امارات ترانسفر يك بازيكن 0۱ ميليون دالر بود. ديگر بقيه صحبتها را مطرح نميكنم. پارسال ما هم در آسيا و هــم در بين تيمهاي ايراني تنها تيمي بوديم كه به جز دروازهبان مان رادوشوويچ تمام بازيهايمان را با ۱۱ بازيكن بومي و ايراني برگــزار كرديم و قاطعانه هم قهرمان شــديم، تمام ركوردهاي جام را هم جابهجا كرديم. بــه مرحله يك چهارم ليگ قهرمانان آســيا هم صعــود كرديم و من به بازيكنانم افتخار ميكنم آنها تالش كردند و زحمت كشيدند و امسال هم تالش ميكنم. كــه اين آمادگي را حفظ كننــد و با همين آمادگي به جلو برويم.

از شما بهعنوان گزينه سرمربيگري تيم ملي فوتبال روســيه صحبت شده. اين پيشنهاد را تاييد ميكنيد؟

اينها حرف و سخن است اما واقعيت اين است كه تيم ملي روسيه مربي بزرگي مثل كاپلو داشــت اما نتايج خوبي نگرفتند و در سراشيبي بودند، من مايل نيستم در اين خصوص صحبت كنم هرچند كه با خيلي از آدمها صحبت ميكنم.

ظاهرا بشار رســن در بازي تيم زير 23 سال عراق مصدوم شده. نگران اين مساله نيستيد؟

رســن بازيكن جوان و آينده دار عراق است، به دليل اينكه ليگ اين كشور ادامه دارد و او تمريناتش را قطع نكرده و البته تيم اميد عراق برنامههــاي خودش را دارد. ميدانم كه بحث آمادگي او مشــكلي ندارد اما تنها چيزي كه وجود دارد اين اســت كه بحث تطبيق او با ســرعت تيم ماســت چون بازيكنان پرســپوليس بايد ويژگيهاي خاصي از نظر شخصيت و مسائل فردي و همچنين ميل به برنده شدن داشته باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.