منشا به بازي با االهلي ميرسد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

گادوين منشــا روز چهارشــنبه هفته گذشــته در بيمارســتان خاتم االنبيا(ص) تحت عمــل جراحي قرار گرفــت و همان روز به همراه نماينده باشــگاه پرســپوليس از بيمارســتان مرخص شــد. منشا فعال در تمرينات پرسپوليس حضور نخواهد داشت و قرار است بعد از سه هفته در اختيار برانكو و تيمش باشــد. در حالي كه تصور ميشد او نتوانــد حتي در ديدار رفت مقابل االهلي عربستان در ليگ قهرمانان آسيا بازي كند، حــاال گويا بايد منتظر بهبــودي زودهنگام اين مهاجم نيجريهاي باشــيم. اگر مشــكل خاصي در دوران نقاهت پيش نيايد منشــا از حداكثر يك هفته ديگر تمرينات سبك و اختصاصياش را شروع ميكند و با توجه به حضور در بدنسازي تابستاني پرسپوليس، از حوالــي هفته چهارم يا پنجم ميتواند براي پرســپوليس به ميدان بــرود كه اين يعني ديدار رفت با االهلي را هم از دست نخواهد داد. برانكو پيش از اين مهمترين ديدار يكي دو ماه آينده را بازي با االهلي دانســته بود و تنهــا نگرانياش در روزهــاي اخير را هم مصدوميت مهاجم تنــد و تيزش. حاال اين خبر در آســتانه ســوپرجام و ليگ هفدهم براي ســرمربي پرســپوليس دلگرم كننده خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.