پروين شاكي از شايعات

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

علي پروين در خصوص اينكه گفته ميشود به دليل مشكل ايجاد شــده براي كار اقتصادي پســرش، منزل مســكونياش به فــروش رفته، گفت: «به هيچ عنوان چنين چيزي صحت ندارد و خانه من فروخته نشــده اســت. خوشبختانه بخــش حقوقي اتاق بازرگاني به صورت شــفاف اطالعيــهاي صادر كرد و در آن عنوان شــد كه حفظ آبروي افراد بســيار مهم است و اميدوارم همه به ايــن موضوع توجه كنند كــه با آبرو و اعتبار افراد بازي نشود. با مسووالن اتاق بازرگاني صحبتهايي كردهايم و 5۱ روز فرصت داريم تا براي پرداخت بدهي تقسيط بندي كنيم. فروش منــزل در كار نيســت. هر چند كــه من كامال پذيرفتهام كه پســرم 20 ميليــارد تومان بدهي دارد. مطمئنــا به صورت قانونــي به دنبال رفع اين مســائل خواهيم بود امــا از همه ميخواهم كه بيخود و بيجهت با آبروي افراد بازي نكنند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.