رضايت مميزان اي اف سي

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

مميــزان آلمانــي كنفدراســيون فوتبال آســيا روز پنجشــنبه به اتفاق حســين عليپور، مدير اداري باشــگاه و يوســفي سرپرست ورزشــگاه شهيد كاظمــی از بخشهــاي مختلــف اين مجموعــه همچــون زميــن چمــن، رختكنها، ســالن بدنســازي، سونا و بخشهاي اداري بازديد به عمل آوردند. اين نمايندگان پس از اين بازديد اعالم كردند انتظــار اين ســطح از امكانات اختصاصي را نداشــتند و در مقايسه با بازديدهــاي ديگري كه تا اين زمان در ايران از محل تمرينات تيمها داشــتند امكانات ورزشــگاه شهيد كاظمي را در سطح بسيار خوب توصيف كردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.