مصدوميت رسن

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

تيم ملي اميد عــراق در انتخابي جام ملتهاي آســيا در عربســتان به مصاف افغانســتان رفت و توانست با 8 گل به پيروزي برسد. گل نخست عراق را در اين ديدار بشار رسن كاپيتان اين تيم از روی نقطه پنالتي به ثمر رســاند امــا او تنها چند دقيقــه بعد به خاطر آســيب ديدگي از زميــن بيرون رفت. هنوز درباره شــدت اين آسيب ديدگي خبري در دست نيست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.