پشت پرده فايل صوتي چه بود؟

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

ايران ورزشــي - دوســتي ديــروز بــه اختالفي پرابهــام تبديل شــده. هر كســي هم خــوب يــادش نباشــد، بهرام افشــارزاده خيلــي خوب بــه خاطر مــيآورد كه مديــر اجرايي شــوراي المپيك آســيا در روزهاي بلبشــوي شــناي ايــران از حضور محســن رضوانــي در ايــن فدراســيون حمايــت كــرد و در نامهاي به مســووالن وقــت كميتــه ملي المپيــك اين موضــوع را اعــالم كرد. حاالباگذشتچندسال،معلومنيستدرپشتپردهچهاتفاقيافتادهكهحرفهايايندوچهرهبهيكيازپرسروصداترينخبرهايچندسايتخارجياز جمله«semagehtedisni»تبديلشدهاست.حرفازاتهاماستوقراردادهاييكهامضاشده.فايلصوتيكهدرقالبيكتهديدازآناستفادهشده

وكارمنديايراني-كويتيكهازدفترشورايالمپيكآسيااخراجشدهوحاالگفتهميشوداوفايلرابهدستمسووالنفدراسيونايرانرساندهاست.

همه ســر و صداهــا و ابهامهايي كه درباره معاملههاي شــوراي المپيك آسيا مطرح شده، سر بزنگاه و درست زماني كه رقابت بين مديران شــناي دنيا براي تعيين تكليف پســتهاي فدراســيون جهاني شنا وجود دارد، راه افتاده اســت. انتخاباتي كه امروز برگزار ميشود. ماجرا كه البته بخشهاي مبهم زيادي دارد از اين قرار اســت كه حســين المســلم، مدير اجرايي شوراي المپيك آسيا كه همزمان بهعنوان نايب رييس فدراسيون جهاني شنا (فينا) فعاليت دارد و كانديداي انتخابات اين فدراســيون براي پســت نايب رييسي هم شده اســت، اتهاماتي كه اخيرا به او در خصوص فساد مالي نسبت داده شــده را رد كرده و مدعي شده كه اين موضوع از ســوي محسن رضواني صورت گرفته اســت. اين واكنش حســين المسلم به برخي مطالبي است كه اشــپيگل آلمان و تايمز انگليس منتشر كردهاند با اين محور كه المسلم ۷۵ ساله از شــريك تجاري اين شورا خواسته تا حق كميسيون او را به حساب شخصياش واريز كند و در اين رابطه ۰۲ دقيقه فايل صوتي ضبط شده نيز موجود است.

البته مدير اجرايي شــوراي المپيك آسيا مدعي است كه اتهامات نسبت داده شده به او از سوي رييس فدراسيون ايران سازماندهي شده اســت چرا كه با رد صالحيت او از كانديداتوري انتخابــات فينا، كانديــداي ايرانــي حاضر در فهرســت نامزدهاي اين انتخابات يعني رييس فدراسيون شناي ايران به طور مستقيم بهعنوان يكي از ســه نايب رييــس جديد فينــا معرفي ميشود.

المسلم كه به نوعي حامي اصلي شيخ احمد الفحد الصباح، رييس شوراي المپيك آسيا است، چندي پيش اظهارات شبهه برانگيزي در مورد سهم هر يك از طرفين قراردادهاي تجاري ميان شوراي المپيك آسيا و حاميان مالي رويدادهاي ورزشي تحت مديريت اين ســازمان انجام داده و گفته بــود: «۲8 درصــد از درآمدهــا بايد به شوراي المپيك آسيا و كميتههاي ملي المپيك اختصاص پيدا كند، 8 درصد ديگر به شــركتي كه بازاريابي انجام داده و ۰۱ درصد مابقي هم به «ما» ميرسد. او اكنون تأكيد دارد كه منظورش از «ما» به شــوراي المپيك آسيا اشاره داشته نه شخص خود او.»

او با ايــن توضيح درباره فايــل صوتي كه منتشر شــده نيز توضيحاتي ميدهد: «ما تمام جلساتمان را در شــوراي المپيك آسيا چه به صــورت صوتي چه بــه صورت مكتــوب ضبط ميكنيم. انتشــار آن فايل صوتي ۰۲ دقيقهاي از مكالمــات ما هم كار يكي از كارمندان ســابق شــوراي المپيك آسيا در كويت بعد از اخراجش از اين ســازمان بوده كه آن را ربوده است. او با آن فايل صوتي به ايران برگشت. سه سال پيش بعد از آن ماجرا بود كه رييس فدراسيون شناي ايران (محسن رضواني) با من تماس گرفت و گفت كه آن فايل صوتي در اختيار پليس ايران اســت. او گفت كه حاضر است اين فايل را به من پس دهد اگر من به ايران بــروم و با او صحبت كنم كه من نپذيرفتم.»

در پاســخ به اين اتهام، رضوانــي در قالب نامــهاي نكتههايي را مطــرح ميكند؛ مواردي كه روي خروجي ســايت ‪inside the gams‬ نيز قرار گرفته اســت. او تمام اتهامهاي حسين المســلم را رد ميكنــد و ميگويــد: «تمامي اتهامــات براي من و فدراســيون من از ســوي حسين المسلم ساخته شــده، كامال بي اساس و نادرست اســت. من عميقا در مورد بحث اخير از ســوي افرادي كه نزديك به فينا و همينطور جنبش المپيك هستند، متاســفم. افرادي كه مورد احترام من بودند. ايران و هر نماينده رسمي كه از طرف آن فعاليت ميكند حق دارد هر گونه عمل قانوني را در هر كدام از دادگاههاي ممكن يا هر طريقي كه در ارتباط با اين اتهامات دروغين وجود دارد، انتخاب كند. به نظر ميرسد چنين اتهاماتی مطرح شــده تا توجه مردم را از مسائل واقعي منحــرف كند. من هيچ وقت با حســين المسلم يا هر شخص ديگري درباره فايل صوتي و ضبط شده يا هر چيز ديگري صحبت يا مذاكره نكردم. عالوه بر اين من سفري به ايتاليا، سوييس يا كشــورهاي ديگر در اين خصوص نداشتهام. ميتوانــم توصيه كنــم آقاي المســلم نام من، فدراســيون من و نام كشورم را ذكر نكند چرا كه اين اقدامات ميتواند به معناي قصد داشــتن در بي اعتبار كردن من، فدراسيونم و كشورم باشد. اعتقاد دارم انتشار اين اتهامات غلط و بي اساس از لحظهاي شــروع شــد كه نامزديام را اعالم كردم؛ زماني كه المســلم بالفاصله مخالفتش را بدون هيچ دليلي مطرح كرد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.