ساوهشمشکي: آمادهترينها راهي المپيك زمستاني مي شوند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

رقابتهاي المپيك زمستاني 8۱۰۲ از ۹ تا ۵۲ فوريه به ميزباني پيونگ چانگ كره جنوبي برگزار ميشــود. اسكي ايران در حــال حاضر چهار ســهميه براي اين رقابتها دارد و در صورت خوش شانسي ميتوانــد يك ســهميه ديگر در رشــته آلپاين نيز كســب كند. در همين راســتا اين فدراســيون برنامههايي تدارك ديده كه البته براي اجرايشــان منتظر تاييد و حمايت مســووالن كميتــه ملي المپيك است.

بهرام ساوه شمشكي دبير فدراسيون اســكي در ايــن رابطه ميگويــد: «اين برنامهها شــامل اردوي داخلي و خارجي بــراي افزايــش آمادگــي نماينــدگان كشــورمان براي المپيك زمســتاني در نظر گرفته شــده اســت. بي شك اردوي خارجي در كشورهايي همچون اتريش و ســوئد براي مليپوشان كشورمان در نظر گرفته شده است. بايد اردوهاي بدنسازي با دقت و جديت پيگيري شــود و پس از آن تمرينــات روي بــرف را ادامه بدهيم. هدف ما پيشــرفت در المپيك اســت و برنامه هايمان نيز در همين راستا صورت گرفته است.»

او درباره انتخاب نفــرات اعزامي به رقابتهاي المپيك زمســتاني نيز توضيح كوتاهي ميدهد: «قطعــا بهترين نفرات را بــه بازيهاي المپيك زمســتاني اعزام ميكنيم. در اين مورد هم ضوابط و قوانين از سوي فيز (فدراســيون جهاني اسكي) وجــود دارد و هم كميته فني نظر خواهد داد. ضمن اينكه اسكيبازان ما ميتوانند در مسابقات مختلف شركت كنند و از اين طريق امتياز جهانــي خود را باال ببرند تا شانسشــان براي اعزام بيشتر شود. شك نكنيد آمادهترين اسكيبازان را راهي كره جنوبي ميكنيم.»

در حال حاضر محمد كيادربندسري و فــروغ عباســي در رشــته آلپايــن و سيدســتار صيد و سمانه بيرامي در رشته صحرانوردي در صدر جدول اســكيبازان ايراني قرار دارند؛ هرچند رقابت براي قرار گرفتن در ميان اســكي بازان اعزامي به المپيك زمستان همچنان ادامه دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.