كار بزرگ بانك پاسارگاد در حمايت از كشتي، به يادماندني است

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

علياصغــر ثمربخــش پيشكســوت كشــتي و رييس هيأتكشتي اســتان مازندران ضمن تشــكر از دكتر قاســمي بــراي انجــام اقدامــات موثر و ارزشــمند در حمايت از كشتي كشــور، ايــن كار بــزرگ را به يادماندنــي و بينظيــر خواند و گفت: «پــس از ســالها توقع و انتظــار كشــتي مملكت كه هميشــه بهعنــوان ورزش اول كشــور تلقي ميشــد اما ديده نميشد، با تالش دكتر قاسمي و همكارانشان، كاري بزرگ در كشتي كشور رقم خورد.»

وي ادامــه داد: «بنــده پــس از گذراندن ۰۵ ســال در عرصه كشــتي، چنين حمايتي را از ايــن ورزش ملي نديدهام. واقعيــت اين اســت كه حاصل خدمتي كه بانك پاسارگاد براي ورزش كشتي انجام داد، همين موفقيتهايــي اســت كه براي مردم و كشور ما اتفاق افتاد.»

وي خطاب به دكتر قاسمي اظهار داشــت: «اميدواريم اين كمكها اســتمرار داشته باشد. بيشــك ســرمايهاي كه براي كشتي كشور به يادگار گذاشته شــده است، به دســت توانمند شــما و همــكاران گرانقدرتان محقــق شدهاســت. بــه خود ميباليــم كــه امروز كشــتي بــه چنيــن جايگاهي رســيده اســت كه نگاه ويــژهاي به آن ميشود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.