اين اختالف روی رابطه شورای المپيك آسيا و ايران موثر نيست

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

ماجرای فايل صوتی در حالی رســانهای شده كه نبايد از اين نكته نيز چشمپوشــي كرد كه المسلم يكي از نزديكان شيخ احمد الفحد الصباح، رييس شوراي المپيك آسيا است؛ كسي كه تا به امروز رابطه خوبي با ورزش ايران داشته اما حاال اين ابهام وجود دارد كه شــايد اختالف بين اين دو نفر به رابطه شوراي المپيك آسيا و ورزش ايران نيز كشيده شود. البته بهرام افشارزاده كه معادلههاي شوراي المپيك آسيا را به خوبي ميشناسد، ميگويد: «اين رودر رويي برايم جاي تعجب دارد. حسين المسلم هميشه از رضواني حمايت كرده و برايم جاي تعجــب دارد كه چنين اتهامهايي را مطرح كرده اســت. البته من هنوز جزييات را نميدانم و نميتوانم قضاوتي داشته باشم. بايد پيگيري كنم سپس ميتوانم اظهارنظر روشــني داشته باشم.» او در بخش ديگري از صحبتهايش در اين رابطه كه آيا اين اختالف بر رابطه شوراي المپيك آسيا و ايران تاثير ميگذارد نيز توضيح كوتاهي ميدهد: «بعيد ميدانم تاثيري داشــته باشد. شــيخ احمد اهميت نقش ورزش ايران در آسيا را ميداند و بعيد ميدانم وارد چنين اختالفي شــود. البته باز هم نميتوان هيچ قضاوت روشني داشت. بايد مدتي صبر كرد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.