سهم ورزش از ماليات بر ارزش افزوده به استانها ميرسد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

به گفته سرپرست معاونت مالي وزارت ورزش ۰۲ ميليارد تومان از محل «۷۲صدم درصد ماليات بر ارزش افــزوده» در اختيار اين وزارتخانه قرار داده شده است. سيدعلي آقازاده، سرپرست معاونت مالي وزارت ورزش با بيان اينكه دو هفتــه پيش اولين قســط از ۷۲ صدم درصــد از ۹ درصد ماليات بر ارزش افزوده كه بايد براي توسعه ورزش هزينه شود، در اختيار وزارتخانه قرار گرفت، گفت: «ما تقريبا در قالب اولين قسط از ۷۲ صدم درصد از ۹ درصد ماليات بر ارزش افزوده، ۰۲ ميليارد تومان دريافت كرديم كه هزينهكرد اين مبلغ برنامه مشــخص دارد.» او ادامه ميدهد: «اعتبــارات مربوط به ۷۲ صدم درصد از ۹ درصد ماليات بر ارزش افزوده در دو بخش توزيع ميشــود؛ يك بخش استاني كه به صورت مســتقيم در اختيار استانها قرار ميگيرد و يك بخش ملي كه به وزارتخانه داده ميشــود تا بر اساس شاخصهاي تعيين شده و براي هزينه در امر توســعه ورزش ميان استانها توزيع شــود. در واقع ما اين پول را براي اســتانها و رفع كم و كاســتي آنها هزينه ميكنيم. البته اين قسط مربوط به سه ماهه اول سال بود. فقط اميدواريم فاصله اقساط دريافتي كمتر باشد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.