اولين پيروزي دختران تنيس در مسابقات فدكاپ

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تيم ملي تنيس بانوان كه براي كســب مقــام نهم فــدكاپ رقابت دارد، توانســت پاكستان را شكســت دهد. تيم ملي تنيس بانوان ايران پس از اينكه در مرحله گروهي گروه دو آســيا در مســابقات فدكاپ برابر هنگ كنگ و جزاير پاســيفيك شكســت خورد، براي كســب مقام نهم تا دوازدهم به رقابت پرداخت.

ايران در نخستين ديدار خود به مصاف پاكستان رفت كه در دو بازي انفرادي موفق به شكست حريفش شد.

در بــازي انفــرادي اول صدف صادق وزيري با نتيجه دو بــر صفر (۴-۶ و ۲-۶) مهين قريشي از پاكســتان را شكست داد. در بازي انفــرادي دوم هم غزل پاك باطن با نتيجه ۲ بر صفر اوشنا سهيل از پاكستان را مغلوب كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.