كار سخت نصيري در مسابقههاي جهاني

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران - ناصر انصافی مقدم ‪NASER ENSAfi MOGHADDAM‬

تیم ملي کشتي آزاد ایران، امسال همچون بازيهاي المپیک ٦١02 ریودوژانیرو، باز هم «ســیداحمد محمدي» بهترین کشتيگیر خود در وزن 5٦ کیلوگرم و دارنده مدالهاي نقره و برنز جهان در سالهاي 20١4 تاشکند ازبکستان و 20١5 السوگاس آمریکا را که همچنان مشــغول ســپري کردن دوران طوالني نقاهت زانوي مصدوم و عمل کردهاش اســت، در مسابقههاي جهاني 20١7 فرانسه در اختیار نخواهد داشت و جاي او «میثم نصیري» نماینده این وزن تیم کشورمان است. سیداحمد محمدي کشــتيگیر قائم شهري، سال گذشــته براي آنکه دوبنده وزن 5٦ کیلوگرم تیم ملي ایــران را در المپیک ریودوژانیرو بر تن کند، با ربــاط پاره زانو در رقابت انتخابي این وزن به مصاف میثم نصیري کشــتيگیر زنجاني رفت اما هر دو مبارزه خود را واگذار کرد و نتوانســت نماینده ایران در المپیک باشــد. محمدي پس از آن بالفاصله پاي مصدوم خود را به تیغ جراحان ســپرد تا بلکه از شر آن براي همیشه خالصي پیدا کند و حاال که المپیک را از دســت داده حداقل به مسابقههاي جهاني سال 20١7 در پاریس برســد اما پاي مصدوم و جراحي شده او باز هم این اجازه را به او نداد تا بتواند امسال هم در ترکیب تیم ملي قــرار گیرد. با این تفاصیل رقابــت انتخابي وزن 5٦ کیلوگرم تیم ملي کشــتي آزاد بدون حضور ســیداحمد محمــدي و با حضور 0١ کشتيگیر برگزار شد و میثم نصیري در شرایط راحتي به پیراهن تیم ملي رسید، چرا که در این وزن کشتيگیر قهرمان و چهره شاخصي به جز او نبود. وزن 5٦ کیلوگرم کشتي آزاد از جمله وزنهاي بدون دردسر و به اصطالح خالي از قهرمان بود که در آن حساسیتي بین رقبا دیده نميشد.

عالوه بر میثم نصیري کشــتيگیر زنجاني که مدالهاي طال و برنز آســیا را در اختیار دارد، محمدمهدي یگانه جعفري و فرزاد عموزاده دو کشــتيگیر مازندراني و پیمان بیاباني از تهران تنها کشــتيگیران شناخته شده این وزن بودند که هیچکدام در سطح بینالمللي مقام و عنواني ندارند.

میثم نصیري هر دو دیدار فینال این وزن برابر فرزاد عموزاده را با نتایج ٦ بر ٣ و 5 بر ٣ برد و بار دیگر به عضویت تیم ملي کشتي آزاد ایران درآمد.

در حاليکه سیداحمد محمدي کشتيگیر تکنیکي و جسور قائم شهري و دارنده دو مدال نقره و برنز جهان، در وزن 5٦ کیلوگرم تیم ملي کشــتي آزاد حضور ندارد، بــدون تعارف باید این وزن را نقطه ضعف تیم ملي در مســابقههاي جهاني فرانســه دانســت چرا که میثم نصیري را نميتوان کشتيگیري مطمئن و قابل اتکا براي این وزن به حساب آورد.

او ســال گذشــته با در اختیار داشتن مدال طالي ســال 20١5 آسیا، گام در رقابتهاي بازيهاي المپیک ٦١02 ریودوژانیرو گذاشت اما نمایش بسیار ضعیفي از خود ارائه داد و ضعیفترین کشتيگیر تیم کشورمان در المپیک بود.

نصیري در المپیک در همان نخســتین کشتي خود برابر کشتيگیري ضعیفتر از خود به نام «بوریســالو نواچکوف» برنده مدال برنز اروپا از بلغارستان با نتیجه 0١ بر 7 شکســت را پذیرفت و با شکســت این کشتيگیر بلغاري در دور دوم، نصیري از رســیدن به مراحل باالتر بازماند و حذف شــد. نصیري در این کشتي چهره متزلزلي داشت و بدون داشتن روحیه جنگاوري و اشتیاق براي پیروز شدن به مصاف نواچکوف بلغاري رفت. حریف نصیري که هیچ برتري نسبت به او نداشت، هر بار که اراده کرد، از نصیري زیر گرفت و او کال پنج بار در خاك بلغاري نشست! نصیري انگار براي پیروز شدن و افتخار آوردن براي ایران در المپیک مبارزه نميکرد و منتظر بود تا کشتيگیر درجه ســه بلغاري از او زیر بگیرد و او در خاکش بنشــیند. این نتیجه اعتماد کادر فني تیم ملي کشتي آزاد به او بود. حال آنکه او نميدانست بهعنوان اولین کشتيگیر مليپوش اســتان زنجان در قالب تیم ملي ایــران در بازيهاي المپیک، چه میدان و افتخار بزرگي را به راحتي از دست داده است. نصیري دو ماه پیش در هر دو میدان آســیایي 20١7 در دهلي نو هندوستان و بازيهاي همبستگي کشورهاي اسالمي در باکوي جمهوري آذربایجان نماینده وزن 5٦ کیلوگرم تیم ملي ایران بود. او در دهلي نو به مدال برنز و در باکو به مدال طال دست یافت.

در واقع مدال طالي آســیایي او در سال 20١5 که در بانکوك تایلند به دست آمده بود، در دهلي نو به مدال برنز تنزل یافت.

میثم نصیري در مسابقههاي جهاني 20١7 در پاریس حریفان زیادي در مقابل خواهد داشــت که مهمترین آنها آلن گوگایف از روســیه، زاین رترفــورد از آمریکا، طغرل عســگراف از جمهــوري آذربایجان، فرانک چامیزو از ایتالیــا، اختیار نوروزاف از ازبکســتان، مانداراخان گانزوریک از مغولســتان، مصطفي کایا از ترکیه، باجرانگ باجرانگ از هندوستان، لي ســئونگ چول از کره جنوبي و ماساکازو کامویي از ژاپن هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.