ايران امپراتور جديد آسيا لقب گرفت

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

ســایت فدراســیون جهانــي در تازهتریــن گزارش خــود با اشــاره به مســابقات قهرماني آســیا از تیم ایران بهعنوان امپراتور جدید آسیا یاد کرد.

در گزارش فدراسیون جهاني کاراته با اشــاره به قدرتنمایي ایــران در این رقابتها آمده اســت: «ایــران بر قدرت بالمنازع خود در کاراتــه مهر تایید زد، چرا که نمایندگان کاراته ایران در صدر جدول مدال آوران، عناوین نخست را از آن خــود کردنــد؛ در راس آنها قهرمان جهان امیر مهــديزاده و کومیته تیمي قدرتمند مردان و زنان. ایران جایگاه ابر قدرت کاراته آسیا را تصاحب کرد و بعد از اتمام مسابقات در آخرین رتبهبندي، نماینــدگان شایســته ایراني با کســب بیشــترین مدال در مجموع با 42 مدال و 20 مــدال طال اول شــدند و ژاپن در مجمــوع 8٣ مدال و ٦١ مــدال طال و قزاقســتان میزبان در مجموع 27 مدال و 8 مدال طال نمایش خیره کنندهاي در آستانه داشتند.»

در ادامه این گزارش همچنین آمده اســت: «امیر مهديزاده کاراتهکای وزن 0٦- کیلوگــرم بعد از برنده شــدنهاي پي در پي و کســب عنوانهاي جهاني و قارهاي، اینبار در آســتانه بهعنوان یکي از ســتارههاي این رویدادها درخشــید؛ مدافع عنــوان قهرماني جهان و یکي از لیدرهاي برجســته که در جستوجوي کســب مدال طال در آســتانه بود. امیر مهديزاده در کومیتــه مردان وزن 0٦ کیلوگرم، ســتاره جوان ازبکستان یعني صدرالدیــن ســایماتوف را در فینــال شکســت داد تا بار دیگر قهرمان آســیا شود. ایران قدرت خود را با نمایش خیره کننده و پیروزي در همه ردهها خصوصا در کومیته تیمي به همگان نشــان داد. نمایندگان شایسته ایران در هر دوبخش کومیته تیمي مردان و زنان پیروز شدند تا ســلطه خود را بر کاراته آسیا در تمام ردههاي سني نشان دهند. تیم کومیته مردان، عربستان سعودي را شکست داد و طال گرفت و در طرف دیگر تاتامي تیم زنان ایران تیم کومیته چین تایپه را در فینال شکست داد.»

همچنین در توصیفي احساسي در این گــزارش آمده اســت: «جدیدترین ســالطین کاراته آســیا در مســابقات هیجان انگیز آسیایي که در شهر آستانه قزاقستان برگزار شد تاجگذاري کردند. ایــن مســابقات سرشــار از لحظات به یادماندني و هیجان انگیز کاتا و کومیته بود؛ مسابقاتي که جدیدترین ستارههاي کاراتــه در قــاره پهناور آســیا آن را به نمایش گذاشتند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.