برخواه: مشكالت مالي اجازه نداد تيم كامل اعزام شود

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مصاحبه

سرمربي تیمهاي وزنهبرداري نوجوانــان و جوانان اعالم کرد به دلیل مشــکالت مالي فدراسیون یکــي از وزنهبــرداران نوجوان از اعزام به رقابتهاي قهرماني آسیا باز ماند.

محمدحســین برخــواه با اشــاره به رقابتهاي وزنهبرداري نوجوانان و جوانان آســیا گفت: «مــا تمرینات خــود را پیگیري ميکنیم و هفته آینده در روزهاي یکشنبه و سهشنبه و در دو گروه به نپال اعزام خواهیم شد. ما در رده نوجوانــان بــا 7 وزنهبردار و در رده جوانان بــا تیم کامل در این مســابقات حاضر ميشویم و امیــدوارم بتوانیم نتایج خوبي را کسب کنیم.»

وي ادامــه داد: «نميدانم چه تعداد مدال ميتوانیم کسب کنیم چون از ترکیب سایر تیمها خبــر ندارم، البته وقتي لیســت وزنهبرداران ســایر کشــورها که در این مسابقات حاضر ميشوند منتشر شود، ميشود تخمین زد که وزنهبرداران مــا چه نتایجي کســب کنند اما امیدوارم بیشتر آنها بتوانند مدال کسب کنند.»

برخواه در پاسخ به این سوال که چرا تیــم نوجوانان با ترکیب کامل به مسابقات قهرماني آسیا اعزام نميشــود ادامــه داد: «به خاطر مشکالت مالي فدراسیون قــرار بود تنهــا بــا 4 وزنهبردار به نپال برویم امــا با تالشهاي رییــس فدراســیون وزنهبرداري توانســتیم این تعداد را به 7 نفر برســانیم، با این حال یک نفر از وزنهبــرداران نوجوان را به خاطر مشــکالت مالــي نميتوانیم به مســابقات قهرماني آســیا اعزام کنیم.»

سرمربي تیمهاي وزنهبرداري نوجوانان و جوانــان ایران گفت: «ما به لحاظ اردویي هم شــرایط سختي داشــتیم چون امکاناتي کــه مورد نیاز بــود را در اختیار نداشتیم و این مشکالت به کمیته ملــي المپیــک و وزارت ورزش برميگــردد چــون فدراســیون وزنهبــرداري یک بنگاه اقتصادي نیست که بتواند درآمدزا باشد و بودجهاي که مصوب شده را باید به فدراسیونها بپردازند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.