نيمار با بارسا به آخر خط رسيده

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ - سید علی بلندنظر ‪Ali Boland nazar‬

پرواز IB2836 از بارســلونا به مقصد نيوجرســي بازيكنان تيــم محبوب ايالت كاتالونيــا را به آمريكا بــرد. نيمار هم بود اما گويــا دلش ديگر با تيم نيســت، كاله گذاشته بود با عينك آفتابي و هدفوني كه از گوشش آويزان بود. آخرين كسي بود كه از اتوبوس پياده شــد، يكــي مانده به آخر به فرودگاه آمد و تنها ســوار هواپيما شد. در هواپيمــا، داگالس، تنهــا برزيلي ديگر تيم، كنارش نشســته بود اما به نظر راحت نميرسيد و نميخواســت با كسي حرف بزند.

خوسپ ماريا بارتومئو اما نظر ديگري داشت. ميخواســت رودررو با اين بازيكن حرف بزند تــا بفهمد مذاكرات با PSG تا چه حد پيش رفته و اخبار دسته اول را از او بگيرد؛ ميخواست ناراحتي او در باشگاه را كم اهميت جلوه دهد و نگذارد روگردان شود. او ميدانست نيمار با بارسلونا مشكل جدي دارد و تيم نميتواند خواســتهاش را برآورده كند.

در رختكن به ندرت اين برزيلي ديده ميشود. در تيم او شماره 2 است و راهش براي شــماره يك شــدن تيم و در نتيجه جهان، بسته اســت، قراردادش نسبت به مسي كاســتيهاي زيادي دارد، يك مربي معمولي منصوب شــده و هنوز هيچ خريد فوقالعادهاي نبوده كه تيم را تقويت كند.

پيشــنهاد قرارداد پاريسيها بهت آور اســت و با فاصله زياد مرد شماره يكشان ميشود. مشــكل اين است كه خود بارسا هم می دانــد هيچ راهي بــراي كنارزدن مسي نيست. براي همين است كه بارتومئو ميخواهــد او را ببيند تا يادآوري كند كه چه قابليتهايي دارد و چه دستاوردهايي با بارسلونا داشته. نتيجه اين مالقات مشخص نيســت و بايد ديد ميتوان نيمار را براي اينكه بازيكن بارسلونا بماند، متقاعد كرد.

نیمار فروشي نیست خوســپ ماريا بارتومئو رييس باشگاه بارســلونا صراحتا اعالم كرد نيمار فروشي نيست. طي يك هفته اخير شايعات زيادي درباره انتقال ســتاره برزيلي تيم كاتاالن بــه پاريســنژرمن با فعال كــردن مبلغ فســخ قرارداد او كــه 222 ميليون يورو است، مطرح شــده. روزنامههاي اسپانيايي گزارش دادند اين بازيكن 25 ساله از اينكه زير سايه ليونل مســي قرار ميگيرد و در بارســلونا نميتواند براي رســيدن به توپ طال رقابت كند، ناراضي است.

بارتومئو در مصاحبه با آسوشيتدپرس خواســت به اين شــايعه كه هر روز ابعاد تازهاي پيدا ميكند، پايان دهد و به PSG هشــدار داد اگر نيمار را مجبور به خروج از بارســلونا كنند، قوانين بازي جوانمردانه مالــي يوفا را نقض كردهانــد. او گفت: «او براي چهار ســال آينده با بارسلونا قرارداد دارد و مطمئنا ما رويش حساب ميكنيم. او بخشــي از تيم ما است و در كنار مسي و لوييس ســوارس عضو مثلث هجومي ما به حســاب ميآيد. اگر شــما بخواهيد به قوانين مالي يوفا پايبند باشيد امكان ندارد كه بتوانيد اين مبلغ فســخ قرارداد را فعال كنيد اما اگر كسي نخواهد قوانين را رعايت كند، ميتواند چنين اقدامي انجام دهد.»

اين اظهارات بازتاب صحبتهاي اخير خوردي مســتره، نايب رييس و خوســپ ويوس ســخنگوي باشگاه اســت كه ابراز اطمينان كردند نيمار از تيم جدا نميشود.

نيمــار كه ســال 2013 بــه نوكمپ آمده از يك ســال بعد كه ســوارس را در كنار خود ديده خط حمله بسيار خطرناكي را تشــكيل داده و عناويــن و ركوردهاي بســياري را همراه با ســوارس و مسي به دست آورده.

در قرارداد نيمار كه كمتر از يك سال از تمديــد آن با شــرايط جديد ميگذرد، مبلغ فســخ قراردادش در سال اول 200 ميليون يورو، در ســال دوم 222 ميليون يورو و در سال سوم 250 ميليون يورو قيد شده است.

بازيكن سابق سانتوس در 186 بازي براي بارسلونا 105 گل زده. مالقات پدر نیمار با مدیر ورزشي

ايــن امــا همه ماجــرا نيســت و گزارشهاي رسانهاي حكايت از آن دارد كه ميزان اطمينان مقامات بارســلونا از ماندن نيمار شايد چندان درست نباشد. پنجشنبه شب راديو مونت كارلو(CMR) مدعي شد مذاكرات براي انتقال نيمار به پاريسنژرمن پيشرفتهاي قابل توجهي داشــته و پدر نيمار در حال مذاكره براي نهايي كردن اين انتقال است.

محمــد بوحفظــي خبرنــگار اين راديو در توييتر نوشته پدر نيمار و آنترو هنريكه، مدير ورزشــي پاريسنژرمنكه جانشــين پاتريك كاليورت شد- به زودي دربــاره جزييات اين قــرارداد به توافق ميرســند، او مدعي شــده نيمار و مشــاورانش گام اول در ايــن انتقال را برداشتهاند.

اســپورته اينتراتيــوو در برزيل هم مدعي شــده توافق براي انتقال نيمار به پاريس صورت گرفته.

اگرچــه اين بازيكن و بارســلونا در اين مــورد خاص ابــراز نظــر نكردهاند اما گزارشهايي از برزيل منتشــر شــده كه نيمار به دوســتانش گفته ســال بعد براي پاريســيها بازي ميكنــد و حاال ديگر انتقال او از بارســلونا كمتر و كمتر غيرممكن است. PSG

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.