كلوپ: نميفروشيم!

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

آنــدرس اينيســتا وارد آخريــن ســال قراردادش با بارســلونا شده و بارسلونا به دنبال يافتن جانشــيني براي اوســت. آنهــا فيليپه كوتينيــو را بهعنوان بازيكنــي كه بتواند جاي اينيســتا را بگيرد در نظــر گرفتهاند و برايش 80 ميليون يورو به ليورپول پيشــنهاد دادهاند. البته ليورپول هر پيشــنهادي كه از بارسا براي كوتينيو برسد را رد خواهد كرد و يورگن كلوپ گفته كه اين بازيكن فروشي نيست. ليورپوليها به بارســلونا اعالم كردهاند كه هر پيشــنهادي كه از اين تيم برســد، بالفاصله رد خواهد شد و آنها قصد ندارند اين بازيكن را به هيچ قيمتي بفروشــند. اين بازيكن 52ساله فصل پيش بود كــه قراردادي تا ســال 2022 با ليورپول امضا كرد. در قرارداد او هيچ مبلغي براي فســخ در نظر گرفته نشده است.

كلــوپ هــم گفته كــه ايــن بازيكن را نميفروشد. پيشنهاد بارسلونا براي كوتينيو در حالي ارائه شــده كه پاري سنژرمن به دنبال جذب نيمار، مهاجم بارسلونا با قيمتي بيسابقه در تاريخ اســت. از كلوپ در اين باره سوال شد كه آيا كوتينيو فروشــي نيست و او گفت: «بله، او فروشي نيست اما اين مساله از امروز صبح يا ديروز مطرح نشــده. او هيچوقت فروشي نبوده اســت. فيل بازيكن خيلي مهمي براي ماست. او تالش ميكند كــه ريتم خودش را برگرداند امــا ترديدي درباره كيفيــت او وجود ندارد. او هم از نظر هجومي و هم از نظر دفاعي بســيار باهوش اســت. خبر خوب اين است كه او هنوز جوان اســت. كوتينيو از زماني كه اينجا بودهام خيلي پيشرفت كرده و همچنان ميتواند بسيار پيشرفت كند.»

كلوپ درباره سياستهاي ليورپول گفت: «تعجبي نميكنــم كه باشــگاههاي ديگر به بازيكنان ليورپول عالقه داشــته باشــند. پيام خيلي مهم ما اين است كه ما باشگاه فروشنده نيستيم. ما به اين باور داريم كه با هم كار كنيم و با هم رشــد كنيم. ما ميخواهيم قدم بعدي را بــا هم برداريم و به هميــن دليل نياز داريم كه با هم بمانيم. ما بايد شــرايطي بسازيم كه در آن، هر كســي بتواند بهآساني ببيند كه به كدام مســير ميرويم. اوضاع واقعا مثبت است. ليورپول باشگاهي رويايي است و در حال حاضر در لحظه خوبي در ليورپول به سر ميبريم.»

آدام الالنا، همتيمــي كوتينيو هم از اين بازيكن 52ساله خواسته كه فعال در اين باشگاه بمانــد. او بر اين باور اســت كه اگــر بازيكنان كليدي تيــم بمانند، اين باشــگاه ميتواند به موفقيت برســد: «ما اينجا دستاوردهاي بزرگي خواهيم داشــت و مطمئنم كه فيل هم بخشي از آن خواهــد بود. او در جمــع بازيكنان نخبه ليورپول اســت و دليلي ندارد كه در اين جمع باقي نماند و به دســتاوردهاي بزرگ نرســد. ما باشــگاهي بزرگ هســتيم. اگر قرار باشــد رقابتهايي مانند ليــگ قهرمانان يا ليگ برتر را فتــح كنيم، نياز به بازيكنانمان، نظير فيليپه داريم.» كلوپ و الالنا در نشســت خبري پيش از ديدار شــنبه برابر لسترسيتي در هنگكنگ حضور پيدا كرده بودند و اين حرفها را به زبان آوردند. تور پيشفصل ليورپول در هفته گذشته با بارانهاي سيلآساي هنگكنگ مختل شده و بازيكنان بارها مجبور شدهاند در داخل سالن تمرين كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.