موناكو پيشنهاد منچسترسيتي براي مندي را رد كرد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

منچسترسيتي 44/5 ميليون پوند براي خريــد بنجامين مندي، مدافع كناري موناكو پيشنهاد داده كه از ســوي اين باشــگاه رد شده اســت. اين مدافع چپ هدف اصلي پپ گوارديوال در تابستان بوده است و او ميخواهد ســه مدافع كناري را به ســيتي ببرد. ســيتي پيشتر كايل واكــر، مدافع كناري تيم ملي انگليــس را از تاتنهــام به خدمت گرفتــه و مبلغ انتقال او، بســته به عملكردش در باشگاه تا 50 ميليون پوند خواهد بود.

اكنون موناكــو، قهرمان ليگ يك فرانسه به دنبال دريافت چنين مبلغي براي مندي اســت كه چهار سال هم از واكر جوانتر است.

چلســي هم اخيرا بــه خريد اين بازيكن عالقهمند شــده است. دو باشــگاه به دنبال دانيلو، مدافع رئال مادريد هم هســتند كه البته گفته ميشــود ســيتي به خريد او نزديكتر است. رايان برتراند، مدافع ساوتهمپتون هم مورد توجه سيتي است.

پپ گوارديوال به اين دليل سه مدافع كناري جديد ميخواهد كه پابلو ســابالتا، باكاري سانيا و گائل كليشــي، با اتمام قراردادشــان از اين باشــگاه جدا شــدهاند. مندي يك مدافع چپ تهاجمي اســت و گوارديوال حس ميكند كه در فصل اول حضورش در سيتي، جاي خالي چنين بازيكني حس ميشده. دانيلو هم ميتواند بســيار به كار ســيتي بيايد، بهويــژه كه ميتواند در چند پست بازي كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.