ويري: اينتر بازيكنان متوسط نخرد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

كريســتين ويري از اينتر خواســته كه دســت از خريد بازيكنان متوسط بردارد و به آندرهآ بلوتي هم گفته كه هر چه ســريعتر به ميالن بپيوندد. اينتر در تابستان دانيله پادلي، ميالن اســكرينيار و بورخا والــرو را خريده و ميالن هم به دنبال جذب يك مهاجم اســت. ويري كه ســابقه بازي در هر دو تيم را دارد، گفت: «اينتر نياز بــه بازيكنان قهرمان دارد. بازيكن متوســط خريدن ديگر بس اســت!» او دربــاره ميالن هم گفتــه: «مهاجم جديد؟ كالينيــچ كيفيــت بيشــتري در كار با توپ دارد امــا من بلوتــي را ترجيح ميدهم چون تنومندتر، گرســنهتر و كاراتر است. من به او توصيه ميكنم هرچه سريعتر به تيمي بزرگ برود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.