سريال بيپايان خريدهاي روسونري

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

صبر واقعا نعمت بزرگي اســت. پس از سپري كردن ســالهاي خساست در خريد بازيكنان جديد و ماجــراي جنجالي انتقال مالكيت باشــگاه، جيب ميالن حاال پر پول شده و شروع به خرج كردن پولهايش كرده اســت. سريال خريدهاي تابســتاني امسال ميالن اين باشــگاه را شــبيه كودكي كرده كه در يك بــازي كامپيوتري دارد پولهاي مجازياش را صرف ســاختن يــك ابر تيم ميكند. هواداراني كه كم كم باورشان شده بود بايد به خريدهــاي بيارزش و ناكارآمد قناعت كنند حاال در آسمان هفتم هستند. اين اما داســتان يك فوتبال فانتزي نيست بلكه همه چيز بســيار واقعي است و هر روز لبخندي كــه روي لبان هــواداران ميالن مينشيند بزرگتر از ديروز است و منتظرند تا نام بازيكن جديد بعدي تيمشان را بشنوند. تــا االن 10 بازيكن جديد به تيم آنها اضافه شده است و انتظار ميرود كه اين رقم باالتر هم برود. 20 آگوست كه فصل جديد سري A شروع شود، شــمار اين بازيكنان جديد ممكن است به 15 نفر برسد.

تا اين لحظه باشــگاه رقمي در حدود 160 ميليــون پوند براي خريــد بازيكنان جديد خرج كرده اســت. ميالنيها تابستان امســال بيشــترين هزينه را بــراي تقويت تيمشــان انجام دادهاند و دو باشــگاه شهر منچســتر را كــه معموال هر ســال در اين ماهها همه خبرها و تيترهای رســانهها را با ولخرجيهايشان به خود اختصاص ميدادند كامال تحت الشــعاع قــرار دادهاند. در واقع ميالن بعد از رئال مادريد كه ســال 2009 بــا اختصاص بودجــه 295 ميليون پوندي ركــورددار بيشــترين هزينه بــراي خريد بازيكن در يك پنجره نقل و انتقاالت شــد، رده دوم را در اين حوزه در اختيار دارد.

فصل گذشته كه آخرين فصل مديريت خانواده برلوسكني در ميالن بود اين باشگاه مجموعــا 23 ميليــون پوند صــرف خريد بازيكنان جديد كرد. در واقع هواداران ديگر بــه خريدهاي اينچنيني عادت كرده بودند و برلوســكني هم در نيمه دوم دوران مالكيت 31 سالهاش در ميالن ترجيح ميداد خيلي براي اين تيم خرج نكند. بيش از 10 ســال از زماني كه او خريدهاي بزرگي مانند آندري شوچنكو، مانوئل روي كاستا، فيليپو اينزاگي، كالرنس سيدورف و آلساندرو نستا انجام داد ميگذشت كه برلوسكني به اين نتيجه رسيد كه بايــد به اولويتهــاي كاري ديگرش بها دهد و از سرمايهگذارياش در فوتبال بكاهد، چيزي كه اتفــاق اجتناب ناپذير را به همراه داشت: فروش باشگاه دوران جوانياش. بعد از ماههــا گمانهزني و مذاكره كه براي هواداران شكنجهآور بود، مالكان چيني جديد باشگاه سرانجام در ابتداي سال مالكيت باشگاه را از برلوسكني گرفتند.

شــايد لحظــات پرفرازونشــيب و دراماتيكي كه در پروسه فروش باشگاه رقم خورد، باعث شــد كه اين موج غيرمنتظره از بازيكنــان جديد براي هــواداران ميالن شيرينتر هم بشــود. اين پروسه هشت ماه به طول انجاميد و دو بار هم به حالت تعليق درآمد تا اينكه در اواسط ماه آوريل سرانجام خبري كه هواداران منتظر شنيدن آن بودند منتشــر شــد و يونهونگ لي مالك ميالن شــد. كنسرســيومي كه او رييسش است، براي خريد قهرمــان 7 دوره ليگ قهرمانان اروپا رقم خيرهكنندهاي معادل يك ميليارد يورو پرداخت كه اين شــامل ارزش باشگاه 740( ميليون پوند) و بدهيهايش ميشد.

اگرچه فرآيند پرداخت اقســاط خريد باشگاه بخصوص قســط آخر آن كه مالكان جديد باشــگاه براي پرداخت آن مجبور به گرفتن وامــي 125 ميليون پوندي از بانك اليوت آمريكا شــدند اما بــا ورود چينيها روزهــاي خوب روســونري هم آغاز شــد. ماركو فاســونه، مدير اجرايي جديد باشگاه كــه ســابقه كار در تيمهاي ناپولــي، اينتر و يوونتــوس را دارد بــه هــواداران وعده خريدهــاي فــوري را داد و به وعدهاش هم عمل كرد اما هيچ كس انتظار فعاليتهايي كه او در يكي دو هفته گذشته انجام داده را نداشته است؛ خريد آندرهآ كنتي 8( ميليون پوند)، ريــكاردو رودريگــس 15( ميليون پوند)، لئونــاردو بونوچي(53 ميليون پوند)، متئو موساكيو 15/5( ميليون پوند)، لوكاس بيليا 17( ميليون پوند)، فرانك كسيه 17( ميليون پونــد)، هاكان چالهــان اوغلو(71 ميليون پوند)، آندره ســيلوا 19/5( ميليون پوند)، فابيو بورينــي 8/4( ميليون پوند) و آنتونيــو دوناروما (يك ميليون پوند). ميالن امــا اين خريدهــا را صرفا براي دلخوشــي هوادارانــش انجام نداده اســت. اين تيم از 27 جوالي 4( روز ديگر) بايد در دور ســوم مقدماتي ليگ اروپا برابر كرايوواي روماني به ميدان برود و فرصتي براي هدر دادن ندارد.

با اين خريدها بيشــترين فشــار روي وينچنزو مونتال، سرمربي تيم است كه بايد تركيبي از بازيكنان جديد و قديمي تيمش بســازد كه روحيهاي مثبت داشــته باشد. يكپارچه كــردن اين بازيكنــان و كل تيم چالش ســختي است كه او بايد با آن دست و پنجــه نرم كند و با اينكــه انتظار ميرود مالكان جديــد به او فرصت دهند، هواداران قطعا صبــر و حوصله زيادي بــراي نتيجه گرفتن تيمشان به خرج نخواهند داد. هرچه نباشــد، بودجهاي كه باشگاه صرف ساختن تيــم پلياستيشــني او كــرده از پولهاي مجازي تأمين نشده است.

منبع:‌ديلي‌ميل

ديلي‌ميــل-‌در‌حالي‌كــه‌يوونتوس‌به‌نيويورك‌ســفر‌كــرده،‌آندرا‌ پيرلــو‌به‌هم‌تيمي‌هاي‌ســابقش‌ســر‌زد‌و‌بــا‌آنها‌عكــس‌انداخت.‌

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.