ماتوييدي احتمال جدايي را رد نكرد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

بليز ماتوييدي از آينده دوران بازيگرياش مطمئن نيست و ميگويد با وجود حضورش در اردوي پيش فصل پاريســنژرمن براي آينده او هر اتفاقي ممكن اســت رخ دهد. يوونتوس مشــتري پر و پاقرص ماتوييدي بوده اســت و فصل گذشــته نيز تا آستانه خريد اين هافبك فرانسوي پيش رفت. امسال هم گفته ميشود كه بانوي پير ممكن اســت دوباره به ســراغ او بــرود و حاال خــود او از تأييد اينكه فصل بعد هم در پارك دو پرنــس خواهد بود خودداري ميكند. او به نشــريه اكيــپ گفت: «فعال من بازيكن پاريســنژرمن هســتم اما در آينده نميدانم. تمديد قــرارداد؟ اين فعال موضوعي نيست كه بخواهم به آن بپردازم. من در اردوي تمريني تيم هستم.»

ديلي‌ميل-‌رحيم‌اســترلينگ‌كه‌همراه‌ســيتي‌در‌ اردوي‌آمريكا‌است،‌طناب‌انداختن‌به‌روش‌كابوي‌ها‌ را‌امتحان‌كرد.‌كابوي‌ها‌به‌اين‌شيوه‌گاوها‌را‌مي‌گيرند.‌

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.