دوناروما: نوير الگوي من است

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

جا ‌نلوييجي‌دوناروما،‌درواز‌هبان‌ ميالن‌گفته‌كه‌تالش‌م ‌يكند‌از‌مانوئل‌ نوير‌الگوبرداري‌كند‌و‌از‌او‌ياد‌بگيرد.‌ دوناروما‌هميشه‌گفته‌كه‌اسطور ‌هاش‌ ج‌ا ‌نلوييجي‌بوفون‌بوده‌اســت‌اما‌ اكنون‌ گفته‌ كه‌ نگاه‌ بــه‌ درواز ‌هبان‌ ديگري‌دارد.‌او‌در‌مصاحب ‌هاي‌خطاب‌ به‌كريســتين‌آبياتي‌گفته‌اســت:‌ «اسطوره‌ من‌ هميشه‌ جيجي‌ بوفون‌ بود.‌شــما‌با‌هم‌در‌تيمي‌بوديد‌كه‌ من‌ در‌ كودكي‌ طرفدارش‌ بودم.‌ حاال‌ در‌تيم‌ملي،‌هميشــه‌جيجي‌با‌من‌ است‌و‌بســيار‌به‌من‌كمك‌م ‌يكند‌ اما‌نوير‌هم‌الگوي‌من‌اســت.‌‌تالش‌ م ‌يكنم‌از‌او‌الگوبرداري‌كنم‌و‌درس‌ بيامــوزم.»‌ميالن‌در‌فصــل‌نقل‌و‌ انتقاالت‌ بازيكنان‌ بسياري‌ را‌ خريده‌ اســت.‌دوناروما‌م ‌يگويــد:‌«ميالن‌ جديد؟‌ بازيكنان‌ جديد‌ پرشــماري‌ آمد ‌هاند‌و‌آنهايي‌هم‌كه‌قبال‌در‌تيم‌ بود ‌هاند‌ كاري‌ كرد ‌هاند‌ كه‌ خريدهاي‌ جديد‌ حس‌ كنند‌ در‌ خانه‌ خودشان‌ هستند.»‌او‌درباره‌سفر‌به‌چين‌براي‌ باز ‌يهاي‌دوستانه‌هم‌گفته:‌«دو‌سال‌ پيش‌آنجا‌بــودم‌و‌تجربه‌خوبي‌بود.‌ طرفدارانش‌پرشــور‌هستند‌و‌از‌ما‌ بسيار‌استقبال‌كردند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.