موناكو به مشتريان امباپه هشدار داد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

باشگاه موناكو آن دســته از باشگاههايي كه به صورت غيرمجــاز بخواهند مهاجم اين تيم كيليــان امباپــه را براي تــرك قهرمان فرانسه وسوســه كنند تهديد به شكايت كرد. امباپــه 18 ســاله به لطف درخشــش فصل گذشتهاش مشتريان بزرگي پيدا كرده اما اين براي باشــگاهي كه قصد فروش او را ندارد به يك معضل تبديل شــده است. گفته ميشود او از رئــال مادريد پيشــنهادي 120 ميليون يورويي دارد و تيمهاي ديگري مانند آرسنال، منچستريونايتد، پاريسنژرمن و بارسلونا هم همگي خواهان جذب او هستند. موناكو اما در خصوص تماس با امباپه بدون هماهنگي با اين باشــگاه هشدار داده است. اين باشگاه با انتشار بيانيهاي از فدراســيون فوتبال فرانســه و فيفا خواسته است با باشــگاههايي كه بدون اجازه قهرمان لوشامپيونا با امباپه و مدير برنامههاي او تماس داشتهاند برخورد كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.