وستهم، چيچاريتو را خريد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

روزهاي ناكامي وســتهم براي گشــودن دروازه رقبا ممكن است در فصل آينده به پايان برسد چرا كه اين باشگاه لندني با باير لوركوزن آلمان بــراي خريد مهاجم مكزيكياش، خاوير ارناندس به توافق رســيده اســت. به گزارش نشــريه ماركا، باشگاه وستهم تأييد كرده است كه با لوركــوزن براي قــراردادي 12 ميليون پوندي جهت انتقال چيچاريتو به لندن توافق كرده اســت. وستهم قرار اســت به چيچاريتو هفتهاي 120 هزار پوند حقوق بدهد. نكته قابل توجــه درباره ورود چيچاريتو به وســتهم اين اســت كه اولين بــازي او در اين تيم برابر تيم سابقش در ليگ برتر يعني منچستريونايتد در ورزشگاه اولدترافورد خواهد بود. مهاجم سابق رئال مادريد با پشــت ســر گذاشتن آزمايش پزشــكياش در وستهم پاي برگه قراردادش با اين تيم را امضا خواهد كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.