استقالل بيشترين ورودي را دارد

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

اســتقالل همچون فصل گذشته پركارترين تيم در فصل نقل و انتقاالت بود. مســووالن اين تيم با تمديد قرارداد بسياري از بازيكنان و عقد قرارداد با چند بازيكن جديد، روزها و حتي شــبهاي پركاري در ايام نقل و انتقاالت را تجربه كردند تا حاال تيمشان را حتي المقدور در حد قهرماني بسته و سطح رضايتمندي هواداران خود را نيز به حداكثر برسانند.

تمديــد قــرارداد بــا نفراتي مثــل اميد ابراهيمي، روزبه چشمي، يعقوب كريمي و وريا غفوري در كنار عقد قرارداد با نفراتي مثل سجاد شهباززاده، پژمان منتظري، حسن بيت سعيد، مجتبي جبــاري، داريوش شــجاعيان، مهدي قائدي، آرمين ســهرابي و چنــد بازيكن جديد باعث شد تا آبي پوشان پايتخت پركارترين تيم نقل و انتقاالت شــناخته شوند. استقالليها در بين همه خريدهاي خود، براي خريد دو بازيكن ناچار به مذاكره با باشگاههاي آنها شدند.

مهدي قائدي بازيكني كه اســتقالليها را پاي ميز مذاكره با باشــگاه ايرانجوان كشــاند و جذب داريوش شجاعيان هم پروسه دشواري بود كه مديران باشگاه استقالل را وادار به مذاكره و تعامل با مديران باشگاه گسترش كرد.

به جز اين دو بازيكن، ســاير بازيكناني كه جذب تيم اســتقالل شدند بازيكنان آزادي بودند كه به صورت مســتقيم با اين باشــگاه مذاكره و توافق كردند. در بين تعداد نســبتا زياد بازيكناني كه در اين فصل با آبي پوشــان قرارداد بســتند، ميتوان پژمان منتظري، ســتاره مليپــوش اين تيم كه از االهلي قطر به جمع آبيپوشــان اضافه شــده را گرانقيمتترين بازيكن اين فصل آنها دانست.

در مقابــل اين بازيكن، آرمين ســهرابيان مدافع جوان و مليپوش اميد اين تيم كه از ســپاهان به استقالل منتقل شده در كنار مهدي قائدي جوان داراي كمترين مبلغ قرارداد در بين بازيكنان اين تيم هســتند. اســتقالل با حضور اين بازيكناني كه براي فصل هفدهم خريده اميدوار به كســب عنوان قهرماني است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.