نخستين بدنسازي جباري

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

بازيكن بــا تجربه تيم اســتقالل اعتراف كرد جديترين و ســختترين بدنســازي دوران فوتبالــش را در اين فصل تجربه كرده است.

مجتبي جبــاري بازيكن با تجربه تيم اســتقالل شــايد در اوج آمادگي قرار نداشته باشــد اما حداقل مصدوم هم نيســت و اين امكان را دارد كه در فرصت زماني منطقي آمادگي بدنياش را هــم به دســت آورد. جباري يكي از بي ســر و صداترين و فعالترين دوران بدنســازي فوتبالياش را در ارمنستان همراه با ديگر آبي پوشــان تجربه كرد و در ديدارهــاي تداركاتــي تيمش نيز دقايقي پا به توپ شــد تا بر سالمتش صحه گذاشته باشــد. هافبك با تجربه آبيپوشــان به مربيان تيمش هم گفته كه تاكنون بدنســازي به اين سختي و با اين جديت نداشته است و اين اولين باري بود كه در يك دوره كامل بدنسازي شــركت كرده و حتي فشــار مضاعفي نسبت به ديگر هم تيميهايش متحمل شده اســت. عليرضا منصوريان اميدوار اســت تا در طول فصل و بخصوص در بازيهاي مهم بتواند از تجربه ارزشمند اين بازيكن استفاده كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.