خروجیها مشخص شدند

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

يعقوب كريمي و محســن كريمي با صالحديــد كادر فني اســتقالل از فهرســت ۸1 نفره اين تيم براي فصل آتي رقابتهاي ليگ برتر خط خواهند خورد.

اين در حالي اســت كه هر دوي اين بازيكنان با تيم قرارداد دارند.

اگــر يعقوب و محســن كريمي از استقالل شــكايت كنند ميتوانند حق و حقــوق خــود را دريافــت كنند اما نميتوانند فهرست اين تيم را پر كنند.

طبق قانون جديد ســازمان ليگ تا يك ماه قبل از پايان نقل و انتقاالت تيمها ميتواننــد بازيكنان مازاد خود را اعالم كننــد و چون نقل و انتقاالت شهريورماه به پايان ميرسد استقالل تا ۵1 مرداد وقت دارد فهرست خروجي خود را به سازمان ليگ اعالم كند و از اين بابت مشكلي نخواهد داشت.

اين در حالي اســت كــه پيش از اين منصوريان تصميم داشــت مگويان و محســن كريمي را از فهرست خارج كند اما قــرارداد مگويان و بندهايي كه در اين قرارداد وجود داشت دست و پاي اســتقالليها را براي كنار گذاشتن اين بازيكن بســت. اگر استقالل اين بازيكن را گنار می گذاشــت بايــد يك ميليارد غرامــت پرداخت می كــرد و به همين دليل مسووالن استقالل مگويان را نگه داشتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.