قرارداد استقالليها فردا ثبت ميشود

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

بازيكنان استقالل صبح فردا براي ثبت قراردادهاي خود در هيات فوتبال حاضر خواهند شد. پيش از اين قرار بود بازيكنان عصر امــروز در هيات فوتبال حضــور يابند اما به دليل اينكه اين تيم امروز در ديداري دوستانه مقابل بادران به ميدان خواهد رفت مسووالن استقالل تصميــم گرفتند بازيكنان را يكشــنبه به هيــات فوتبال ببرنــد. البته اين در حالي است كه هنوز 0۳ درصد قرارداد ابتدايي بازيكنان به حســاب آنها واريز نشده است. دليل تاخير در ثبت قرارداد بازيكنان در هيات فوتبال برميگردد به شركت در آزمايش پزشكي. كادرپزشكي استقالل خواسته بودند، تا استقالليها از ســالمت بازيكنان مطلع نشــدند با آنها قرارداد نبندند. استقالليها فردا به هيات فوتبال ميروند تا قراردادشــان با اين تيم رســمي شود. تنها بازيكني كه از همــان ابتدا قــراردادش را درهيات فوتبال به ثبت رســاند، جبــاروف بود. قرارداد بازيكنان بعد از هيات فوتبال به فدراسيون ميرود تا سازمان ليگ كارت بازيشــان را صادر كند. مسابقات ليگ برتر از روز پنج مردادماه شــروع خواهد شد و اســتقالل در نخستين بازي بايد به مصاف نفت آبادان برود و چون بازي در آبادان برگزار ميشــود از اين لحاظ شرايط استقالليها به دليل گرماي هوا سخت خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.