پادواني و مگويان غايبان احتمالی هفته اول

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

اســتقالل در حالي در هفته اول ليگ برتر به مصاف صنعت نفت خواهد رفت كه ســه بازيكن اين تيم با مصدوميت دســت به گريبان هســتند. در حــال حاضر هراير مگويان، فرشــيد باقري و لئوناردو پادواني بازيكنــان مصــدوم تيم فوتبال اســتقالل هســتند. وضعيت باقــري بهتــر از ديگر بازيكنان يادشــده اســت و كادر پزشــكي اســتقالل تالش ميكند تــا او به بازي اول آبيپوشان برســد، در ضمن قرار است اين بازيكن در تمرين شــركت كند. اما وضعيت پادوانــي و مگويان كمي پيچيدهتر اســت و احتمال غيبــت آنها در بــازي اول برابر صنعــت نفت وجــود دارد. به ايــن ترتيب منصوريان براي بازي نخست استقالل بايد قيد ايــن دو مدافع را بزنــد. در بازيهاي تداركاتي و تمرينات اســتقالل منصوريان در كنار منتظري از مجيد حسيني استفاده كرده و با شــروع ليگ به نظر ميرســد كه ايــن دو بازيكن مدافعان مياني اســتقالل باشــند. حســيني يكي از بازيكناني است كــه منصوريان اعتقاد ويژهاي به او دارد. در جريان تمرينات استقالل و همچنين اردوي ارمنســتان بازيكنان زيادي مصدوم شدند و همين نكته باعث شد تا استقالليها با كادر پزشكي تيم آشتي كرده و خواهان بازگشت آنها شوند هرچند كه دكتر ستوده ديگر به جمع آبيها بازنگشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.