يک پست عجيب برای توفيقی

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

پنــدار توفيقي كــه پيش از اين بهعنوان دبير هيأت مديره و مســوول نقل و انتقال باشگاه استقالل فعاليت ميكــرد با حكم ســيدرضا افتخاري از اين پس بهعنوان معاون ورزشــي باشگاه استقالل فعاليت خواهد كرد.

پيــش از ايــن علــي نظــري جويباري با اين عنوان در اســتقالل فعاليــت ميكرد. توفيقــی در حالی به اين ســمت منصوب شده كه هيچ ســابقه ای در ورزش نــدارد و جــز ناكامی نتيجه ديگری از زمان حضور در استقالل برای اين باشگاه به همراه نداشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.