بازگشت مصدومان به تمرين

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

مصدومــان اســتقالل در تمرين روز پنجشــنبه اين تيم حاضر شــدند. بازيكنان مصدوم اســتقالل در تمرين عصــر پنجشــنبه اين تيــم در كمپ حجازي حاضر شدند.

مگويان، بيت سعيد و پادواني كه در بازگشــت از ايروان با آبيها تمرين نكرده بودند در تمرين پنجشنبه آبيها بــه تمرينات اختصاصــي پرداختند تا خيــال منصوريان بابت بازگشــت اين بازيكنان در آستانه ليگ آسوده شود. به اين ترتيب ابراهيمي و محسن كريمي تنها مصدومان قطعي اســتقالل براي شروع ليگ هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.