آتش نفت در خرمن فوتبال

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

روز سهشنبه 13 تیرماه بود که علي کریمي در مصاحبهاش از کمبود امكانات و عملي نشدن وعده مسووالن نفت گفت و مدعي شد که «اگر قرار باشد بچهها با نارضایتي تمرین کنند و امكانات نباشد، شرایط سخت شده و آن وقت باید تصمیم جدیدي بگیرم که البته امیدوارم شرایطي پیش نیاید که مجبور به تصمیم جدیدي باشم. فقط این را بگویم تا روزي که هستم با تمام توانم کار ميکنم.» اما هر چه پیش رفتند، اتفاق خاصي نیفتاد به طوري که هر چه جلوتر ميرفتند، شرایط به شكلي رقم ميخورد که جادوگر را بیشتر به جدایي مجاب ميکرد. البته او قراردادي نداشت و بیشتر نگران مصدوم شدن بازیكناني بود که تا دو سه روز پیش بدون قرارداد تمرین ميکردند. مثل همان اتفاقي که براي محمد حسین مهر آزما افتاد. مشــخص اســت كه نگراني دارند چون هيچكــدام حتــي قــرارداد ندارند. در بازيهــاي تداركاتي ممكن اســت هر اتفاقي بيفتد، پــس بازيكني كه قرارداد ندارد تكليفش چه ميشود؟ »

اين كش و قوسها تا روز چهارشنبه گذشــته ادامه يافت و در نهايت كريمي پس از اينكه شــاگردانش قراردادشان را كنار زمين امضا كردند با آنها خداحافظي كــرد. با اينكــه جادوگــر تصميمش را گرفتــه بود و نميخواســت بــه خاطر مشكالت مالي رودرروي بازيكنانش قرار بگيرد به وعدهاي كه داده بود عمل كرد. او به همراه دســتيارانش در تمرين روز پنجشنبه حاضر نشد اما نفتيها اميدوار بودند كه هر طور شــده سرمربي شان را براي بازگشــت متقاعد كنند اما كريمي همانطــور كه گفته بود حاصر نبود با هر شرايطي كار كند.

تمرين روز پنج شــنبه گذشته آنها هــم نظم هميشــگي را نداشــت. چند بازيكن اصــال تمرين نكردنــد يكي دو نفر هم غايب بودند. بازيكنان كه حدود 25 دقيقه مانده به آغاز تمرين در محل تمرين حاضر شده بودند، دائما در حال صحبت كردن با تلفن همراه خودشــان بودند. حميد عليعســگر در اين تمرين غايب بــود اما اميــن منوچهري، احمد كامدار، پيــام صادقيان و اميرحســين فشنگچي حاضر نشــدند، لباسهايشان را تعويــض و به همراه ســاير بازيكنان تمريــن كنند. بعد از شــايعه مذاكره با فرهاد كاظمي در تمرين روز پنج شنبه بحث حضور حسين فركي در نفت قوت گرفته بود. گفته ميشــد كه باشــگاه از علي عزتي (كاپيتان تيم) خواسته بود تا تمرين آن روز كه بيشتر جنبه ريكاوري داشت را برعهده بگيرد.

بعد از تمرين تالشها براي متقاعد كردن بــا كريمي ادامه داشــت اما بي فايده بود، چون او به شــدت از بدقولي مسووالن نفت گاليه داشت. از آن طرف سخنگوي باشــگاه حدود ساعت 8 شب پنج شــنبه باشگاه مدعي شد كه با هيچ گزينهاي وارد مذاكره نشده است.

اما باشــگاه نه تنها 24 ساعت بلكه نيم روز هــم منتظر نماندنــد و همان پنج شنبه شــب با حميد درخشان وارد مذاكره شــد و خيلــي زود هم به توافق رســيدند به طوري كه ساعت 10 دقيقه بامداد جمعــه خبر انتخاب درخشــان بهعنوان ســرمربي جديد رسانهاي شد. حاال نفت با ســرمربي سابق پرسپوليس وارد ليگ هفدهم خواهد شد. بدون شك بــراي علي كريمي اين زمــان 20 روزه تجربه بزرگي بود كه در آينده خيلي به كارش خواهد آمد. او همانطور كه از روز اول گفتــه بود همه دغدغهاش مطالبات مالــي بازيكنــان بود و زمانــي كه ديد باشگاه نميتواند در زماني كه او مشخص كرده پول بازيكنانش را بدهد قيد حضور در روي نيمكــت نفــت را زد. حاال نفت در شرايطي گام به ليگ خواهد گذاشت كه تكليفش مشــخص نيست. با تيمي مواجهايم كه نه مالكي دارد، نه مديري. آيا اين نفت ميتواند نماينده شايستهاي براي فوتبال ايران در آسيا باشد؟ ظاهرا لزوم حذف نفت از آسيا در فوتبال ايران ضروري مينمايد...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.