كرانچار: تقابلی با برانكو ندارم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

فارغ از هر نتیجهاي که سپاهان در فصلهاي گذشته به دست آورده، حاال این تیم با زالتكو کرانچار مدعي کسب قهرماني است. گویي کرانچار با بازگشت خود بار دیگر روح سپاهان قهرمان را به باشــگاه طالیي پوشان بازگردانده و شخصیت قهرماني را در ذهن تك تــك بازیكنان جا انداخته است. او حاال بعد از عملكرد مطلوبي که در فصل نقل و انتقاالت داشــته، نكاتــي را درباره ســپاهان امروز و شرایط این تیم یادآور شده است.

سپاهان توانسته به آمادگي الزم برسد؟

خوشــبختانه از وضعيــت خيلي راضي هستم، بازيكنان در اين مدت خيلي خوب چيزهايي كه از آنها ميخواستيم را انجام دادند. پس آماده شروع لیگ هستید؟

بله، فقط مشكلي كه داريم مربوط به بازيكنان خارجي اســت. مروان و كايرو 2 بازيكــن خارجي جديد ما هســتند كه ديرتر به تيم اضافه ميشــوند. البته بايد بگويم كــه ما توانســتيم بازيكنان جديد و خوبي را جذب كنيــم تا كنار بازيكنان قبلي تيمي قدرتمند را تشكيل بدهيم.

از روند نقلوانتقاالت ســپاهان رضایت دارید؟

چراكه نه، گفتم كه از شرايط كامال راضي هستم. هر بازيكني كه جذب كرديم در فهرست اصلي من حضور داشت و از اين بابت خوشحالم. ما هنوز ميتوانيم يكي، دو بازيكن ايراني و خارجي ديگر هم بگيريم، البته براي ايــن موضوع عجله نميكنيم و كيفيت را فداي سرعت نميكنيم.

نبودن حاجيصفي و کریمي چقدر روي برنامههاي شما اثر گذاشت؟

تأثيــري نداشــت، حاجيصفــي خودش خواســت براي ادامه فوتبالش به اروپا برود وگرنه باشگاه آمادگي داشت كه قرارداد او را تمديد كند اما احسان خواست به اروپا برود. داستان کریمي چه بود؟

همه ميدانيم شــرايط كريمي در ديناموزاگرب خوب نيســت و خودش هم ميخواهد شانســش را در تيمهاي ديگر امتحان كند. مــن و طاهري تالش زيادي انجام داديم تا كريمي سپاهاني شود اما او از ما زمان خواست. به هرحال ما در نهايت يكي، دو روز ديگر ميتوانيم براي كريمي صبر كنيم. اگر قرار باشد كريمي ديرتر از اين زمان به ســپاهان اضافه شود به درد ما نميخــورد چون نميتواند خودش را با شرايط تيم هماهنگ كند.

بعــد از بازي دوســتانهاي که با تراکتورسازي داشتید، اعالم کردید بــراي نیمفصل مهدي شــریفي را ميخواهید؟

بله، شــريفي بازيكن سپاهان است كه براي گذراندن خدمت مقدس سربازي به تراكتورســازي رفته اســت ولي بعد از پايان خدمتش بايد به ســپاهان برگردد. ما همواره ارتباط خوبي با تراكتورســازي و مسووالن نظام وظيفه داشتهايم. مسلماً شــريفي بعد از پايان خدمتــش بايد فورا به ســپاهان برگردد. البته خوشــحالم كه شريفي دو ســال در تيمي بازي كرده كه به تجربهاش اضافه كرده است.

از نظر کارشناســان، ســپاهان به همراه پرســپولیس و اســتقالل شانسهاي اصلي قهرماني فصل پیش روي فوتبال ایران هستند، این مساله روي شما فشار نميآورد؟

قطعــا فشــار وجــود دارد، بعد از بازگشــت من به ســپاهان بعضي شرايط تغييــر كرد. هــواداران و كارشناســان از ســپاهان جامهاي متعددي ميخواهند، در اين شرايط من به تنهايي نميتوانم از پس اين فشــارها بر بيايم به خاطر همين بايد مثل هميشــه باشگاه هم به كمك ما بيايد. اميدوارم همانطور كه شــما گفتيد ما به همراه پرسپوليس و استقالل شانس كسب قهرماني باشيم.

خیليها معتقد هســتند دوئل اصلي این فصل بین کرانچار و برانكو است، این موضوع را قبول دارید؟

ببينيــد! مربيان كه قرار نيســت روبهروي هم در زميــن بازي كنند، اين بازيكنــان هســتند كه با عملكردشــان در زمين سرنوشــت يك بــازي را رقم ميزننــد. البتــه برانكو نســبت به من جلوتر است چون بيشتر از 2 سال است كه در پرســپوليس حضور دارد و كامال شــرايط اين تيم را در دست دارد. البته ما هم در مدت كوتاهي توانســتهايم تيم را به يك اعتماد به نفس باال برســانيم. ما براي مبارزه با پرســپوليس به توانايي بازيكنانمان اعتقاد داريم.

فكر ميکنید پرسپولیس با برانكو براي موفقیت در آسیا شانسي داشته باشد؟

قطعــا اين تيــم و برانكو شــانس بزرگي براي موفقيت در آسيا دارند، برانكو يك مربي بزرگ است كه با مجموعهاي كه در اختيار دارد ميتواند به موفقيت برسد.

این روزهــا صحبتهاي زیادي در مورد حضور پسر شما یعني نیكو کرانچار در سپاهان شنید ميشود، آیا شما به پسرتان توصیه ميکنید که به سپاهان بیاید؟

مــن نميتوانم در مورد آينده نيكو حرف بزنم، نيكــو با تيمش قرارداد دارد و بايد به قراردادش پايبند باشــد. البته اگر خود نيكو بخواهد به من در سپاهان ملحق شود خيلي خوشــحال ميشوم، همانطور كه گفتــم تصميمگيرنده اصلــي در اين مساله نيكو است.

نظرتان راجع به قرعهکشي لیگ برتر چیست؟

امسال ليگ ســختي داريم و همه تيمها هم قدرتمند هستند. به شخصه فكر ميكنــم ‪6 -5‬ هفته اول براي همه تيمها مهم اســت. البته بايد بگويم كه ما كامال آماده هســتيم تا در تمام بازيها كه مانند يك شــهرآورد اســت حضوری قدرتمند داشته باشيم.

در مــورد وضعیت تیــم ملي کرواسي در راه صعود به جام جهاني چه صحبتي دارید؟

عليرغم شكســتي كه كرواســي در ماه ژوئن داشــت فكر ميكنم كه تيم كشورم شانس اصلي صعود به جام جهاني در گــروه خودش اســت. مــا بازيكنان با كيفيتي داريم كه در بهترين تيمهاي اروپا بــازي ميكنند پس بايد بــه جام جهاني برويم.

فكر ميکنید ایران و کرواســي بتوانند در جام جهاني موفق شوند و از گروهشان صعود کنند؟

مــن در جام جهاني نــه تنها براي كرواســي بلكه براي ايران آرزوي موفقيت دارم و بــه شــخصه اعتقــاد دارم ايران و كرواســي ميتوانند از گروهشــان در جام جهاني صعــود كنند و بــه مرحله بعدي بروند.

براي کارلوس کيروش چه پیامي دارید؟

پيام من به كيروش اين اســت كه همين راهــي كه مــيرود را ادامه بدهد. واقعا دليلي نميبينم كه كيروش بخواهد همكارياش با ايــران را تمام كند آن هم با تيم قدرتمندي كــه در اختيار دارد. در اين راه فدراســيون فوتبــال هم به خوبي برنامههاي تيم ملي را سازماندهي ميكند كه اين مساله ميتواند براي كيروش يك امتياز بزرگ باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.