سپیدرود، بازي جدید بي پوليها

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

به تيمهــاي بي پول و بالتكليف ليــگ برتر ايران ايــن فصل يك تيم ديگر هم اضافه شــده است. مالكيت تيــم فصل گذشــته به الماســخاله، رييس هيات فوتبــال گيالن واگذار شد تا او مقدمات انتقال را فراهم كند اما مذاكره با خريــداران چند بار بي نتيجه ماند تا تيــم در اوج بي پولي قدم به رقابت با بهترينها بگذارد.

با توجه بــه قوانيــن ليگ برتر الماسخاله مجبور شــد مالكيت تيم را به شــهاب مومنــي، نايب رييس هيــات فوتبال گيــالن واگذار كند و او ظاهرا از ســمتش اســتعفا داده تا او همزمان مالك و مديرعامل باشگاه باشــد. بيپولي سپيدرود روي نقل و انتقاالت اين تيم هم تاثير داشــت و اين تيم براي اولين تجربه حضورش در ليــگ برتــر نتوانســت بازيكنان دلخواهــش را جذب كند. مشــكل ديگر اين تيم نداشتن ورزشگاه است. جايگاه روبه روي ورزشــگاه عضدي از نظر كارشناســان امنيــت ندارد و اســتفاده از آن ميتواند منجر به يك فاجعه شــود. از طرف ديگر ورزشگاه ســردار جنــگل هم كه چند ســال بالاستفاده بوده، نياز به بازسازي دارد و مهمتــر اينكه چمــن آن تقريبا از بين رفته است. حاال اين فصل عالوه بر مشــكالت و مصاحبهها و تحريم تمرينهاي استقالل خوزستان و نفت و تيمهاي بي پول ديگر بايد شــاهد اضافه شدن سپيدرود رشت روي بار اين مشكالت باشيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.