كليد خوردن پروژه جذب آلنعمه

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ســرمربي جديــد نفــت تهران خواهان بــه خدمت گرفتــن بازيكن پيشــين اين تيم شــده است. حميد درخشــان ديروز با حضــور در محل تمرين اين تيم با بازيكنان و مسووالن تيم نفت ديدار و گفتوگو كرد. احمد آلنعمه بازيكن فصل پيش نفت تهران كه ديروز در ورزشــگاه راهآهن حاضر شد با درخشان صحبت كرد. سرمربي جديد تيم نفــت خواهان عقد قرارداد و ادامــه همكاري با آلنعمه اســت و به احتمال فراوان باشــگاه نفت با اين بازيكن قــرارداد امضــا خواهد كرد. شنيده ميشــد در زمان حضور علي كريمي بارهــا آل نعمه بــه جادوگر معرفي شده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.